velikost textu

Aktivizující metody ve vyučování hudební výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktivizující metody ve vyučování hudební výchovy
Název v angličtině:
Activating teaching methods in teaching process of music education
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Nováková
Vedoucí:
Mgr. Zuzana Selčanová
Oponent:
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D.
Id práce:
224185
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
aktivizující metody, dramatizace, vizualizace poslechu, didaktická hra, moderní výukové metody, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
activating methods, dramatization, visualisation of listening activities, didactic game, modern methods of education, the age of middle childhood
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá aktivizujícími metodami a jejich aplikací do hudebně výchovného procesu. V teoretické části se práce orientuje na konkrétní komiks, např. cadlení, vizualizace poslechu, živé obrazy nebo didaktická hra. Jejich výběr je podmíněn jednak rozsahem, který diplomová práce umožňuje, jednak vzorkem tříd, kterých jsou metody vrámci hudební výchovy základního studia využity. Výzkumná část práce se zaměřuje na zavádění aktivizujících metod do výchovně vzdělávacího procesu. Výzkum byl realizován na 1. stupni základního studia, ročníky realizaci aktivizujících metod v hodinách HV byly voleny tak, aby práce pokryla celý první stupeň základních škol. Mladší školní věk přináší specifické rysy, které jsou z hudebních schopností a dovedností žáků zásadní a umožňuje naplno aplikovat uvedené metody do vyučování hudební výchovy. Závěr práce ústí do metodických materiálů, jak s aktivizujícími metodami v hudebně výchovném procesu pracovat. Metodické listy jsou myšleny jako zdroj inspirace pro studenty učitelství, ať už v oboru hudební výchovy či jiných předmětech, které umožňují mezioborovou spolupráci.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis deals with activating teaching methods and their application into a teaching process in music education. The theoretical part deals with specific methods; e.g. comics, pantomime, reflection, visualization of listening activities, live pictures, or didactic games. The choice of selected methods depends on the particular class sample in which the methods of music education were used. Besides that, it reflects the range of the thesis itself. The practical part focuses on the implementation of activating methods in the educational process. The research was realized at the first stage of elementary education, the classes and activating methods were chosen to cover all the grades. The age of middle childhood has typical features which are essential for the development of musical skill and abilities. The range of the first stage of elementary schools is beneficial for the full implementation of the methods into music lessons. The end of the thesis brings some examples of materials showing how to work with these methods in the music education process. The working sheets are meant for students of music education and other courses as a source of inspiration helping with cross-curricular cooperation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Nováková 4.4 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Nováková 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Nováková 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Zuzana Selčanová 493 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. 556 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc. 154 kB