velikost textu

Černokostelecko jako didaktický prostor

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Černokostelecko jako didaktický prostor
Název v angličtině:
Černokostelecko as a Didactic Space
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Filip Drazdík
Vedoucí:
Ing. Jan Andreska, Ph.D.
Oponent:
prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc.
Id práce:
224144
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání — Dějepis se zaměřením na vzdělávání (B BI-D)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Černokostelecko, exkurze, žák, pedagog, fauna, flora, geologie
Klíčová slova v angličtině:
Černokostelecko, excursion, pupil, educator, fauna, flora, geology
Abstrakt:
Černokostelecko jako didaktický prostor Filip Drazdík Katedra biologie a environmentálních studií Ing. Jan Andreska, Ph.D. Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tím, jak využít geografickou oblast Černokostelecko k didaktickým účelům a především jaké jsou zde nejzajímavější biologické lokality, v jakém ročním období je nejlepší je navštívit a co na nich můžeme žákům demonstrovat. Mezi hlavní výhody celé oblasti patří to, že leží v těsné blízkosti hlavního města naší republiky a nejen díky tomu je tedy i velmi dobře dostupná. Jako další výhodu bych uvedl tu, že se v celé lokalitě nenachází žádné hory ani údolí nějakých divokých řek, a také se jedná o oblast docela hustě osídlenou, tudíž zde není žádná nebezpečná divočina, tudíž se pedagogové nemusí obávat žádného extrémního nebezpečí. Všechny exkurze uvedené v této práci jsem absolvoval se žáky prvního stupně základní školy a v pohodě to všechno skvěle zvládli. Opravdu se pedagogové nemají čeho obávat. I přes to, že se jedná o oblast docela hustě osídlenou, tak se také jedná o oblast se spoustou přírodovědně zajímavých míst, která rozhodně stojí za návštěvu. Spousta zdejších přírodních (zoologických, botanických i geologických) zajímavostí nemá u nás nikde jinde obdoby. Toto téma je zpracováno formou čtyř exkurzí během celého školního roku a u každé z nich jsou uvedené jejich hlavní cíle a jak jich dosáhnout. V závěrečné části práce se nachází zhodnocení jak jednotlivých exkurzí tak zhodnocení exkurzí jako celku. KLÍČOVÁ SLOVA: Černokostelecko, exkurze, žák, pedagog, fauna, flora, geologie
Abstract v angličtině:
Černokostelecko as a didactic space Filip Drazdík Department of biology and environmental studies Ing. Jan Andreska, Ph.D. Abstract This bachelor thesis deals with how to use the geographical area of Černokostelecko for didactic purposes and above all what are the most interesting biological localities, in what time of year it is best to visit them and what we can demonstrate to them. One of the main advantages of the whole area is that it lies in close proximity to the capital city of the Czech Republic and therefore it is very easily accessible. As a further advantage, I would like to mention that there are no mountains or valleys of some wild rivers in the whole locality, and it is also quite densely populated, so there is no dangerous wilderness, so educators do not have to worry abou any extreme danger. All the excursiones mentioned in this work I have attended with the pupil of the first level of elementary school and they did it all perfectly. Educators really have nothing to worry about. Despite the fact that it is quite densely populated, it is also an area with a lot of naturally interesting places, which is definitely worth a visit. Many of the local natural (zoological, botanical and geological) point of interest are unprecedented anywhere else in the Czech Republic. This topic is elaborated in the form of four excursions throughout the school year and each of them shows their main objectives and how to achieve them. In the final part of the thesis there is an evaluation of both individual excursions and evaluation of excursions as a whole. KEYWORDS: Černokostelecko, excursion, pupil, educator, fauna, flora, geology
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Filip Drazdík 3.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Filip Drazdík 605 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Filip Drazdík 542 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Jan Andreska, Ph.D. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 125 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Lubomír Hanel, CSc. 154 kB