velikost textu

Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové
Název v angličtině:
Literature as a medium of memory in the Hlučín region at the example of writings of Jana Schlossarková
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michaela Kosařová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Anežka Brožová, BA
Id práce:
224043
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hlučínsko, Jana Schlossarková, literatura, média paměti, nářečí, paměť
Klíčová slova v angličtině:
dialect, Hlučín region, Jana Schlossarková, literature, media of memory, memory
Abstrakt:
Abstrakt bakalářské práce „Literatura jako médium paměti na Hlučínsku na příkladu díla Jany Schlossarkové“; řešitel Michaela Kosařová Jedním z důležitých médií kolektivní paměti na Hlučínsku je literární tvorba Jany Schlossarkové (*1941). Cílem této bakalářské práce je analýza této tvorby. Za využití teorie o kolektivní paměti a jejích médiích Maurice Halbwachse, manželů Assmannových, Astrid Erll a dalších, je v hlavní části práce dílo Jany Schlossarkové charakterizováno. Především na vzorku dvou naposledy vydaných knih “Co na Prajzske se stalo” a “Co na Prajzse se povědalo”, které představují druhé vydání shrnující autorčinu předešlou tvorbu, je dílo zařazeno do souvislostí těchto obecných teorií. Je přiblížen obsah díla, styl psaní i vliv autorky a její tvorby při utváření, udržování a archivaci kolektivní paměti na Hlučínsku. Konkrétní textová rovina je pak představena na základě rozboru básně “Jak to s nami bylo”. Na tomto vzorku jsou rozpracována pro danou paměť a identitu klíčová paradigmata. Jádro práce ve formě analýzy doplňují rozšiřující informace o Hlučínsku a jeho paměti, tendencích udržování této paměti a literatury, která tuto paměť zachycuje. Blíže rozpracována je také biografie Jany Schlossarkové. Pro účely doplnění analýzy samotné literatury byl proveden řízený rozhovor se zkoumanou autorkou, který je k práci přiložen. Dílo Jany Schlossarkové odráží regionální specifičnost Hlučínska. Autorka tématizuje typické vlastnosti obyvatel, religiozitu, která je oproti jiným regionům České republiky na Hlučínsku výrazně vyšší, a také historii regionu, která specifickou identitu i vlastnosti obyvatel určila. Autorka krátkou, ve verších vázanou formou zachycuje příběhy z vlastních vzpomínek nebo vyprávění, které by, podle jejích slov, bylo dobré uchovat pro následující generace. Všechny tyto příběhy mají pravdivý základ a zachycují z různých pohledů hlučínský region a jeho obyvatele. Jazykem těchto příběhů je hlučínské nářečí “po našemu”, historicky podmíněná kombinace češtiny, němčiny, polštiny a moravského nářečí. Rovněž toto nářečí si autorka klade za cíl uchovat na základě jeho literárního zápisu. Dílo Jany Schlossarkové lze řadit ke kulturním textům, protože je opakovaně čteno a reflektováno. Autorka nenapomáhá k udržení lokální paměti a identity pouze pasivně svojí literární tvorbou. Její čtení v domovech důchodců, na kurzech pečení hlučínských koláčů, na besedách v knihovnách a kavárnách se setkávají s velkou oblibou. Dále se autorka věnuje psaní textů pro hlučínské umělecké spolky, které je zpracovávají v divadelní nebo muzikální formě. Autorka se taktéž zasadila o zhudebnění hymnu “Moje Hlučínsko”, který sama pro svůj rodný kraj napsala.
Abstract v angličtině:
Abstract of the thesis „Literature as a medium of memory in the Hlučín region at the example of writings of Jana Schlossarková“; solver Michaela Kosařová Writings of Jana Schlossarková (*1941) are one of the important media of collective memory of the Hlučín area. The aim of this thesis is to analyse them. Her work is characterized in the main part of the thesis with the aid of the theories of collective memory and its media according to Maurice Halbwachs, Jan and Aleida Assmann, Astrid Erll and others. The common acknowledged theories are implemented in Jana Schlossarková´s writings using predominantly the sample of the last published titles “Co na Prajzske se stalo” and “Co na Prajzske se povědalo”. These two books include most of the previously published writings of the author. I analysed the contents, the style and the impact of the author´s writing on the preservation and archiving of the specific local memory. The specific textual level is examined in the poem “Jak to s nami bylo”. The key relevant paradigms for this memory and identity are shown on this sample. Additional information on the Hlučín region and its memory, the tendencies of maintaining this memory and the literature contributing to capture the memory, complement the core of this thesis. Jana Schlossarková´s biography is elaborated. A regulated interview has been carried out to complete the analysis which is attached in the appendix of the thesis. The writings of Jana Schlossarková mirrors the regional specificity of the Hlučín region. The author thematizes typical characteristics of the locals, their belief which is much stronger in comparison to other Czech regions. She captures the history of the region which has determined the specific identity and qualities of the locals. The author writes short stories and poems in verses which she personally remembers from her childhood or she has been told. In her view, they ought to be recorded for the next generations. All these stories are based on the truth and introduce the Hlučín region and its various inhabitants in a different perspective. The language she used is the regional dialect “po našemu”, a combination of the Czech, German and Polish language with the Moravian dialect, which she aims to preserve. Jana Schlossarková´s work belongs to cultural texts because it is repetitively read and reflected. The author does not only contribute to maintaining the local memory and identity based on her literal work, but she also performs author´s talks in houses for seniors, in baking courses and in libraries and cafés. Her author´s talks are very popular. Moreover, she writes lyrics for the Hlučín´s regional art clubs which transform them into theatrical and musical form. Jana Schlossarková wrote a hymn “Moje Hlučínsko” for her native region and contributed to setting it to music.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michaela Kosařová 1.38 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michaela Kosařová 405 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michaela Kosařová 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michaela Kosařová 105 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. 119 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anežka Brožová, BA 124 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB