velikost textu

Strana zelených v Bádensku-Württembersku a Sasku-Anhaltsku. Analýza odlišností volebního chování

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Strana zelených v Bádensku-Württembersku a Sasku-Anhaltsku. Analýza odlišností volebního chování
Název v angličtině:
The Green party in Baden-Württemberg and Saxony-Anhalt. Analysis of differences in voting behaviour
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Adéla Myslíková
Vedoucí:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Oponent:
PhDr. Petr Šafařík
Id práce:
224039
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische Studien (CNS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
volební chování, Strana zelených, Bádensko-Württembersko, Sasko-Anhaltsko, Winfried Kretschmann, Zemské volby v Bádensku-Württembersku 2016, Zemské volby v Sasku-Anhaltsku 2016
Klíčová slova v angličtině:
voting behaviour, Green party, Baden-Württemberg, Saxony-Anhalt, Winfried Kretschmann, 2016 Baden-Württemberg state election, 2016 Saxony-Anhalt state election
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá tématem volebního chování ke Straně zelených v Německu. Práce se zaměřuje konkrétně na volby do Zemského sněmu v roce 2016, a to ve dvou spolkových zemích Bádensko-Württembersko a Sasko-Anhaltsko. Strana zelených v těchto dvou volbách dosáhla naprosto rozdílných výsledků, v Bádensku-Württembersku volby vyhrála a v Sasku-Anhaltsku se jen stěží do Zemského sněmu dostala. Tyto dvě země mají sloužit jako příklady pro rozdíly mezi starými a novými spolkovými zeměmi, které i po skoro 30 letech po německém znovusjednocení přetrvávají. Práce se snaží najít odpověď na otázky, jaké konkrétní rozdíly ve volebním chováním ke Straně zelených a jejím tématům v nových a starých spolkových zemích existují, jaké jsou pro to důvody a jaké to má důsledky pro politiku Německa. V první teoretické části práce jsou představeny faktory volebního chování, které jsou rozděleny na dlouhodobé a krátkodobé. V druhé analytické části práce je pak tato teorie aplikována na konkrétní komparativní případovou studii dvou zmíněných voleb, které jsou na základě volebních faktorů porovnány. Jsou hledány rozdíly v historii a ekonomické situaci zemí, historii Strany zelených a jejím typickém voliči. Dále je komparován i volební program strany, kompetence, které jí voliči přisuzují a hlavní kandidát a kandidátka. Velké rozdíly je možné najít skoro ve všech těchto kategoriích, nejzásadnější je však v historii zemí. Zatímco v Bádensku-Württembersku je zelené hnutí ukotveno již od 80. let, v Sasku-Anhaltsku se kvůli komunistické minulosti jedná spíše o nové téma. Strana zelených proto nedokáže oslovit širší spektrum voličů v Sasku-Anhaltsku a reagovat na jejich problémy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the topic of voting behaviour towards the Green Party in Germany. The paper focuses specifically on the elections to the Landtag in 2016, in the two Länder Baden-Württemberg and Saxony-Anhalt. The Green Party achieved completely different results in these two elections, winning the elections in Baden-Württemberg and barely getting to the Landtag in Saxony-Anhalt. These two Länder serve as examples of the differences between the old and new Länder, which persist for almost 30 years after German reunification. The thesis tries to find answers to the questions of what specific differences in electoral behaviour towards the Green Party and its topics exist in the new and old Länder, what are the reasons and what are the consequences for German politics. The first theoretical part of the thesis presents the factors of voting behaviour, which are divided into long-term and short-term. In the second analytical part of the work, is this theory applied to a comparative case study of the two mentioned elections, which are compared on the basis of factors of voting behaviour. That means differences in the history and economic situation of Länder, the history of the Green Party and its typical voters. The party's election program, the competencies assigned to party by voters and the main candidate are also compared. Big differences can be found in almost all of these categories, but the most fundamental difference is in the history. While in Baden- Württemberg the green movement has been rooted since the 1980s, in Saxony-Anhalt it is more of a new topic due to the communist past. The Green Party is therefore unable to reach a wider range of voters in Saxony-Anhalt and respond to their problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Adéla Myslíková 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Adéla Myslíková 89 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Adéla Myslíková 87 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Vladimír Handl, CSc. 208 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Šafařík 205 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB