text size

Teorie politického spektra

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Teorie politického spektra
Titile (in english):
Theory of Political Spectrum
Type:
Diploma thesis
Author:
Mgr. Věnek Bonuš
Supervisor:
doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Opponent:
JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D.
Thesis Id:
224011
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Politology and Sociology (22-KPS)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
Mgr.
Defence date:
04/06/2020
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
model politického spektra, konfliktní linie, globalizace
Keywords:
model of political spectrum, cleavage, globalisation
Abstract (in czech):
Teorie politického spektra Návrh nového modelu politického spektra v kontextu politických změn způsobených globalizací V Evropě a ve světě dochází v druhé dekádě 21. století k rychlým a hlubokým politickým změnám, reprezentovaným rozpady tradičních stranických systémů či Brexitem. Existující modely politického spektra tyto změny nedovedou přesvědčivě vysvětlit. V diplomové práci navrhuji nový model politického spektra, který reflektuje soudobé politické změny a přispívá k jejich vysvětlení. Hlavní inovací modelu je zapracování nového politického konfliktu založeného globalizací. V první části práce popisuji historické a moderní modely politického spektra včetně populárního politického kompasu, provádím jejich analýzu, kritickou reflexi a formuluji obecné metodologické předpoklady, které mají funkční modely politického spektra splňovat. V druhé části práce do teorie politického spektra integruji teorii konfliktních linií, která se zabývá nejvýznamnějšími politickými spory politických systémů. Dále popisuji ústup tradičních konfliktních linií a vývoj stranických systémů. Hlavní pozornost věnuji nové konfliktní linii založené globalizací, kterou označuji jako transnacionální konfliktní linii. Ve třetí části práce aktualizuji ekonomickou distributivní konfliktní linii, aby odrážela socioekonomický a politických vývoj posledních desetiletí. Dále syntetizuji popsané koncepty transnacionální konfliktní linie a vytvářím tak nový souhrnný koncept. Výsledkem diplomové práce je návrh nového dvoudimenzionální modelu politického spektra, který je tvořen transnacionální a distributivní konfliktní linií. Jeho hlavní výhodou je zaměření na nejvýznamnější politická témata současnosti, podle kterých se reálně rozhodují voliči. Diplomová práce může posloužit jako výchozí bod pro další výzkum, který by navržený model operacionalizoval formulací hodnotových otázek či tvrzení. Nový model politického spektra může přispět k vysvětlení zásadních změn politických systémů, které můžeme pozorovat za poslední desetiletí.
Abstract:
Theory of Political Spectrum Proposed New Model of Political Spectrum in the Context of Political Changes Caused by Globalisation Major political changes are happening across Europe and the world during the second decade of the 21 century, represented by the collapse of traditional party systems or Brexit. Current models of political spectrum cannot convincingly explain these changes. In my thesis, I propose a new model of political spectrum which reflects contemporary political changes and contributes to their explanation. Main innovation of the model is the inclusion of political conflict based on globalisation. In the first part of the thesis, I describe historic and modern models of political spectrum including the well-known political compass. I analyse them, critically assess them and form general methodological requirements, which should be met by functional models of political spectrum. In the second part of the thesis, I integrate cleavage theory into the theory of political spectrum. Cleavage theory addresses the most salient political conflicts in political systems. Furthermore, I describe the decline of traditional cleavages and changes in party systems. I dedicate most of my attention to a new cleavage caused by globalisation, described as transnational cleavage. In the third part of the thesis, I update the economic distributive cleavage in order to reflect the socioeconomic and political developments of the past decades. Furthermore, I synthesize described concepts of transnational cleavage and create new summarizing concept of the cleavage. The outcome of my thesis is a proposed new bidimensional model of political spectrum which constitutes transnational and distributional cleavage. Its main advantage is the focus on most salient current political topics with decisive impact on voter choices. The thesis may serve as a starting point for further research which would operationalize the proposed model by formulating political questions or claims. The new model of political spectrum may contribute to the explanation of major changes of political systems of the past decade.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Věnek Bonuš 1.77 MB
Download Attachment to the thesis Mgr. Věnek Bonuš 143 kB
Download Abstract in czech Mgr. Věnek Bonuš 113 kB
Download Abstract in english Mgr. Věnek Bonuš 109 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D. 101 kB
Download Opponent's review JUDr. Mgr. Michal Urban, Ph.D. 86 kB
Download Defence's report JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 152 kB