velikost textu

Kontrola rozpočtového hospodaření územních samospráv

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kontrola rozpočtového hospodaření územních samospráv
Název v angličtině:
Audit of budget management of local self-government
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Alena Pokorná
Vedoucí:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
223927
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
územní samospráva, kontrola, finanční hospodaření
Klíčová slova v angličtině:
local self-government, audit, financial management
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce dává náhled do systému kontroly a dozorových postupů uplatňovaných vůči územním samosprávám. Cílem této práce je jednak vyhodnotit možné problematické aspekty již zavedených dozorových postupů aplikovaných vůči rozpočtovému hospodaření a nadto posoudit, zda je žádoucí rozšířit pravomoc NKÚ i na možnost kontroly hospodaření územně samosprávných celků se svým majetkem. V úvodní kapitole je stručně shrnuta problematika rozpočtového hospodaření samospráv, přičemž podrobnější výklad je věnován povinnosti ÚSC dodržovat pravidla rozpočtové odpovědnosti, která přinesl zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů. Navazující kapitoly se již věnují postupně různým dozorovým postupům a jejich systematice. Nejdříve je rozebrán zákon č. 321/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, který poskytuje právní rámec pro veřejnosprávní kontrolu a zároveň ukládá územním celkům interní povinnosti v souvislosti s prováděním peněžních operací. V další části je popsán výkon přezkumu hospodaření, který je prováděn dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, včetně některých aspektů auditorského způsobu přezkumu a vybraných výsledků přezkoumání hospodaření územních samospráv za rok 2018. Samostatná kapitola je vzhledem k cíli práce věnována NKÚ a polemice nad rozšířením jeho pravomocí směrem k ÚSC. V poslední kapitole je zahrnut i krátký výklad k působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti kontroly územně samosprávných celků a základní nástin funkce a postavení kontrolního a finančního výboru v obcích a krajích, jako subjektů vykonávajících kontrolu. Závěrem jsou shrnuty deficity v dozorových postupech, mezi které patří auditorský přezkum, časová neefektivita či otázka duplicitních kontrol. Směrem k pravomocem NKÚ je vyjádřeno odůvodněné souhlasné stanovisko k rozšíření jeho pravomocem i na kontrolu hospodaření ÚSC se svým majetkem. Klíčová slova: územní samospráva, kontrola, finanční hospodaření 54
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis gives an insight into the system of control and supervision procedures applied to local self-governments. The aim of this work is to evaluate possible problematic aspects of established supervisory procedures applied to budgetary management and to assess whether it is needed to extend the Supreme Audit Office's competence by enable it to control the budgetary management of local self-governing units with their own assets. The introductory chapter briefly summarizes the issue of budgetary management of local governments, while a more detailed interpretation is devoted to the duty of the local self-goverments to comply with the rules of budgetary responsibility, which was brought by Act No. 23/2017 Coll., On rules of budgetary responsibility, as amended. The following chapters are devoted to the various supervisory procedures and their systematics. First of all, Act No. 321/2001 Coll., On financial control in public administration, as amended, is provided, which provides a legal framework for public control and imposes internal obligations on territorial units in connection with the conduct of monetary operations. The next section describes the performance of the management review, which is carried out under Act No. 420/2004 Coll., On the review of local self-governing units, as amended, including some aspects of the audit method of review and selected results of the review of management of local self-governments for 2018. Given the aim of the work, a separate chapter is devoted to the Supreme Audit Office and to the controversy over the extension of its powers towards the local self-governments. The last chapter also includes a brief interpretation of the competence of the Office for the Protection of Competition in the field of local self-government control and the basic outline of the function and position of the Audit and Finance Committee in municipalities and regions as entities performing control. Finally, the deficits in supervisory procedures are summarized, including audit review, time ineffectiveness and the issue of duplicate controls. As regards the Supreme Audit Office's powers, a reasoned opinion on the extension of its powers regarding control of financial management of the local self-goverments is expressed. Key words: local self-goverment, audit, financial management 55
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Alena Pokorná 740 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Alena Pokorná 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Alena Pokorná 115 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 61 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 152 kB