velikost textu

Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Recherche
Název v češtině:
Galicismy v němčině: korpusová analýza
Název v angličtině:
Gallicisms in German: a Corpus-Based Study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Drobník
Vedoucí:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Viktor Tichák
Id práce:
223697
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
15. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo
Klíčová slova v angličtině:
gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo
Abstrakt:
Abstrakt (česky): Tématem bakalářské práce jsou pravopisné varianty galicismů v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem je frekvenční seznam lexémů a soupis pravopisných variant jednotlivých slov. Získané výsledky byly analyzovány ve dvou krocích. Prvním krokem bylo vysledování nejčastějších pravopisných odchylek v porovnání s referenčními kodifikovanými formami. Nejčastějšími odchylkami se ukázaly být zachování francouzského pravopisu (např. Bohème), zápis bez akcentů (např. Chateau) a degeminace (např. *aktuel). První dva způsoby jsou zpravidla považovány za korektní, defektní zápis geminát nikoli. Ve druhém kroku byla porovnána stovka nejfrekventovanějších galicismů vykazujících pravopisné odchylky se dvěma německými referenčními lexikografickými díly – slovníky DUDEN-Online a DWDS. Tato část práce přinesla zjištění, že dva jmenované slovníky (i proporčně) velmi věrně kopírují jazykový úzus. Dále bylo popsáno lexikum vykazující francouzskou pravopisnou podobu, které je ve většině případů vyhrazeno konkrétním (zpravidla ustáleným) makarónským kolokacím (např. Grande Armée, en détail).
Abstract v angličtině:
Abstract (English): The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected gallicisms were subjected to quantitative corpus analysis, whose output is not only the frequency list of lexemes, but also a list of spelling variants of individual words. The results obtained were analyzed in two steps. The first step was to trace the most common spelling variations compared to the codified forms. The most common deviations were: preservation of French spelling (e. g. Bohème), degemination (e. g *aktuel; almost always as defective spelling) and writing without accents (e. g. Chateau). In the second step, a hundred of the most frequent gallicisms showing spelling variations were compared with two German reference lexicographic pieces – the DUDEN-Online and the DWDS dictionaries. This part of the thesis found that the two dictionaries (even proportionally) copy very closely the language usage. There was also a lexicon with French spelling, which is in most cases reserved for specific macaronic collocations (e. g. Grande Armée, en détail).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Drobník 968 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Drobník 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Drobník 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 217 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Viktor Tichák 2.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Vít Dovalil, Ph.D. 154 kB