velikost textu

Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bioimpedanční spektroskopická analýza kompozice těla v době gravidity.
Název v angličtině:
Bioimpedance spectroscopy analysis of body composition during pregnancy.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Andrea Nosková
Vedoucí:
Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
Oponent:
PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Id práce:
223553
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
30. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bioimpedanční spektroskopie, těhotenství
Klíčová slova v angličtině:
Bioimpedance spectroscopy, pregnancy
Abstrakt:
ABSTRAKT Bioimpedanční spektroskopie (BIS) je neinvazivní a rychlá metoda určující množství tělesných tekutin a jejich distribuci do extracelulárního a intracelulárního prostoru na základě odporu tkání. Přístroj je schopný odhadnout velikost tukové a svalové tkáně díky odlišnému množství vody v tkáních. Cílem diplomové práce bylo stanovení složení těla v různých období těhotenství pomocí bioimpedanční spektroskopie. V České republice není mnoho výzkumných pracovišť, které se zabývají vývojem metabolismu a tělesných změn v průběhu gravidity. Do klinické observační studie bylo zařazeno 7 těhotných žen, u kterých probíhalo fyziologické těhotenství, byly metabolicky zdravé, nekuřačky a nepily alkohol. Kromě jedné ženy byly všechny prvorodičkami. Ženy v období gravidity byly vyšetřeny celkem třikrát, a to pomocí přístroje Body composition monitor (BCM). Naměřené hodnoty ukázaly nárůst hmotnosti u všech vyšetřovaných žen zhruba o 13,3 kg (medián). Poměry netučné hmoty/výšky² (LTI) a tuku/výšky² (FTI) dosáhly maxima ke konci třetího trimestru. Postupně se zvyšovala celková tekutina (TBW), intracelulární tekutina (ICW) a extracelulární tekutina (ECW). Největšího maxima dosáhly tekutiny v třetím trimestru a se zvyšujícím se množstvím klesala hodnota rezistence v období těhotenství. Ze statistického zpracování výsledků je viditelná nejtěsnější korelace mezi hodnotami extracelulární tekutiny stanovené verifikovanou rovnicí sestavenou pro těhotné ženy (ECW P) a reaktancí (p = 1,99 ∗ 10−12; r = -0,98057). Po provedení Friedmanova testu mezi jednotlivými obdobími byl prokázán statisticky významný rozdíl (p < 0,05) u ECW P, ale i u dalších parametrů jako je například LTI, FTI, TBW. Využívání bioimpedanční spektroskopie v průběhu těhotenství má svoje odůvodnění, dokáže monitorovat tělesné změny a metabolismus ženy, které jsou důležité pro správný vývoj jedince. Dále může odhadnout komplikace v těhotenství jako je například hypertenze, preeklampsie, otoky nebo gestační diabetes mellitus. Klíčová slova: bioimpedanční spektroskopie, těhotenství, změny ve složení těla.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Bioimpedance spectroscopy (BIS) is a non-invasive and rapid method of determining the amount of body fluids and their distribution within the extracellular and intracellular space based on tissue resistance. The device is able to estimate the mass of fat and muscle tissue due to different amounts of water. The aim of the thesis was to determine the structure of human body in different phases of pregnancy by means of bioimpedance spectroscopy. There are not many research institutes in the Czech Republic dealing with the development of metabolic and physical changes during pregnancy. Seven pregnant women were involved in the clinical observational study. They had physiological pregnancy, good metabolic health, non-smokers and non-drinkers. Except one woman, they were all primiparous. These pregnant women were examined a total of three times by the Body composition monitor (BCM). The measured values showed increase of weight in all examined cases by roughly about 2 2 13,3 kg (median). Ratios lean mass tissue/height ratios (LTI) and fat/height ratios (FTI) has reached their maximum at the end of the third trimester. The amount of total fluid (TBM), intracellular fluid (ICW) and extracellular fluid (ECW) increased gradually. The highest peak of all fluids was reached in the third trimester and with increasing amounts of fluids, the resistance during pregnancy decreased. Statistical evaluation of the results showed that the biggest mathematical value correlation is between the extracellular fluid established by the verified equation for pregnant −12 women (ECW P) and the reactance (p = 1,99 * 10 ; r = -0, 98057). Statistically significant differences (p ˂ 0,05) were proven between different periods for many values such as; LTI, FTI and TBW, after execution of Friedman test. The use of bioimpedance spectroscopy during pregnancy has its justification. It can monitor metabolism and changes inside the female body, which are important for proper evolution of the fetus. Furthermore, it can estimate complications related to pregnancy such as hypertension, preeclampsia, edema or gestational diabetes mellitus. Key words: bioimpedance spectroscopy, pregnancy, changes in body composition
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Nosková 2.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Nosková 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Nosková 136 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D. 92 kB
Stáhnout Posudek oponenta PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 95 kB