velikost textu

The Effect of Covid-19 on Economic Growth: Cross-Country Determinants

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
The Effect of Covid-19 on Economic Growth: Cross-Country Determinants
Název v češtině:
Dopady koronaviru na ekonomický růst: mezinárodní determinanty
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Matyáš Juřena
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D.
Oponent:
doc. Paola Bertoli, M.A., M.Sc., Ph.D.
Id práce:
223549
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Pandemie COVID-19 neohrožuje jen životy miliónů lidí na celém světě, ale zároveň i zapříčinila globální recesi. Kromě toho existují rozdíly v očekávaném poklesu hospodářské produkce zemí. Cílem této bakalářské práce je identifikovat determinanty ekonomického útlumu způsobeného pandemií napříč zeměmi. Analyzuje se rozsáhlý soubor 34 proměnných popisujících charakteristiky 145 zemí. Pro řešení inherentní nejistoty modelu přítomné v analýze takové velikosti používáme ekonometrickou metodu Bayesovského modelu průměrování. Následně jsme identifikovali nejlepší regresní model, který zahrnuje pět proměnných s rozumnými interpretacemi. Pokud je nám známo, je tato práce první prací, která studuje rozdíly mezi jednotlivými zeměmi v poklesu produkce způsobené koronavirovou pandemií. Jakmile však budou k dispozici data, navrhuje se podrobnější analýza účinků politických opatření na dobu trvání recese a rychlost a velikost očekávaného budoucího ekonomického oživení.
Abstract v angličtině:
Abstract Not only does the COVID-19 pandemic threaten the health of millions of people worldwide, it has also thrown the global economy into a recession. Moreover, differences in the expected decline of countries’ economic output exist. Thus, the objective of this thesis is to identify the cross-country determinants of the economic downturn caused by the pandemic. An extensive dataset of 34 explanatory variables describing the characteristics of 145 countries is analyzed. To address the inherent model uncertainty present in the cross-country analysis of such magnitude, we apply the econometric method of Bayesian Model Averaging (BMA). Consequently, we have identified the best regression model, which includes five explanatory variables with reasonable interpretations. To our knowledge, this thesis is the first work studying the cross-country differences in the output decline caused by the coronavirus pandemic. However, a more detailed analysis of the effects of policy measures on the duration of a recession and the speed and size of the expected future recovery is suggested, once data is available.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Matyáš Juřena 764 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Matyáš Juřena 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Matyáš Juřena 76 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Havránek, Ph.D. 268 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Paola Bertoli, M.A., M.Sc., Ph.D. 250 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 153 kB