velikost textu

Facebook a Instagram ve výuce mediální výchovy na II. stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Facebook a Instagram ve výuce mediální výchovy na II. stupni ZŠ
Název v angličtině:
Facebook and Instagram in Media Education at the Lower Secondary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lukáš Smola
Vedoucí:
PhDr. Radka Holanová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D.
Id práce:
223501
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk — dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální sítě, elektronická a mediální komunikace, Facebook, Instagram, mediální výchova, mediální gramotnost, vyučování mediální výchovy, český jazyk, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
social networks, electronic and media communication, Facebook, Instagram, media education, media literacy, teaching media education, Czech language, curricular document
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o tématu sociálních sítí a jejich využití v obsahu mediální výchovy na II. stupni základní školy. Pozornost je věnována dvěma sociálním sítím – Facebooku a Instagramu. Předkládaná práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou (empirickou). Úvodní část práce se věnuje teoretickým východiskům (soc. sítě – klasifikace a typy sociálních sítí, vývoj sociálních sítí, elektronická komunikace a její specifika, mediální komunikace, mediální gramotnost, mediální výchova aj.). V závěru teoretické části je upřena pozornost na vztah mediální výchovy a stěžejních kurikulárních dokumentů (především rámcového vzdělávacího programu). Na teoretická východiska plynule navazuje praktická část, která ve svém úvodu reflektuje dosavadní poznatky předních českých lingvistů, jenž se staly empirickými východisky práce. Dále jsou uvedeny důvody, proč by měla mít problematika sociálních sítí ve výuce své místo. Ve své stěžejní části práce přináší: analýzu vybraných materiálů souvisejících s mediální výchovou, konstrukci navrhovaných námětů do výuky, které počítají se začleněním sociálních sítí; doklady o stanovení a přisouzení výstupů rámcového vzdělávacího programu k navrhovaným námětům a výzkumnou sondu, jež na základě zkonstruovaného dotazníku zjišťovala postavení učitelů českého jazyka a literatury ke dvěma vybraným sociálním sítím – Facebooku a Instagramu. V závěru autor shrnuje zjištěné poznatky a interpretuje výsledky, jež vzešly z výzkumné sondy. KLÍČOVÁ SLOVA sociální sítě, elektronická a mediální komunikace, Facebook, Instagram, mediální výchova, mediální gramotnost, vyučování mediální výchovy, český jazyk, rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on social networks and their usage in media education at a lower secondary school. The thesis exclusively deals with Facebook and Instagram and is divided into two parts, the theoretical one and the practical (empirical) one. The theoretical part studies both types of social networks and presents their development. Moreover, it focuses on the specifics of electronic communication and alludes to other topics such as media communication, media literacy, media education etc. The concluding passages of the theoretical part then focus on the relationship between media education and the curricular documents of the Czech educational system. The following practical part applies the outcomes of the theoretical part. Firstly, it takes into account works of several Czech linguists on whose findings the empirical analysis rests. Secondly, the reasons why media education should be present in education are listed. In its main part, the thesis then presents an analysis of selected material related to media education and offers possible methodological suggestions relevant to media education. The outcomes of those suggestions for the curricular documents are present, too. Finally, it also copes with research conducted on Czech language teachers and their stance towards Facebook and Instagram. In the concluding passages, the author then summarizes all his findings and gives an interpretation of the results of the research. KEYWORDS social networks, electronic and media communication, Facebook, Instagram, media education, media literacy, teaching media education, Czech language and literature, curricular document
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Smola 6.86 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Smola 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Smola 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radka Holanová, Ph.D. 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 113 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ladislav Janovec, Ph.D. 158 kB