velikost textu

Motiv des Alters in Geigers Der alte König in seinem Exil und Pehnts Haus der Schildkröten

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Motiv des Alters in Geigers Der alte König in seinem Exil und Pehnts Haus der Schildkröten
Název v češtině:
Motiv stáří v Geigerově Starém králi ve svém exilu a knize Želví dům od Annette Pehnt
Název v angličtině:
The theme of aging in the books The Old King in the Exile by Geiger and House of Turtles by Pent
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Kateřina Vorlová
Vedoucí:
Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Id práce:
223337
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání — Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (B D-NJ)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
Alter; Annette Pehnt; Arno Geiger; Demenz; Der alte König in seinem Exil; Haus der Schildkröten
Klíčová slova v angličtině:
old age; Annette Pehnt; Arno Geiger; dementia; The Old King in the Exile; House of Turtles
Abstrakt:
ABSTRAKT VORLOVÁ, Kateřina: Motiv stáří v Geigerově Starém králi ve vyhnanství a knize Dům želv od Annette Pehnt. [Bakalářská práce]. UK. Pedagogická fakulta; Katedra germanistiky. Vedoucí práce: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. Stupeň odborné klasifikace: bakalář; Místo obhajoby : PedF, 2020. 46 str. Bakalářská práce se zabývá dvěma knihami německy píšících autorů, konkrétně Starým králem ve svém exilu od Arno Geigera a Domem želv od Annette Pehnt. Tato navzájem odlišná díla spojuje jejich hlavní motiv - senilita a demence. V knihách se mění nejen postoje nemocných lidí k životu a svým blízkým, ale také průběh a důsledky nemoci jednotlivých protagonistů a prostředí. Autoři zde prezentují své zkušenosti s demencí a Alzheimerovou chorobou, osobní či jinak nabyté vědomosti, a jejich hrdinové přibližují čtenáři radosti a strasti svého každodenního života. První kapitola se zabývá problémy senility a s ní související demence. Jsou zde obsaženy informace o tom, jak nemoc vzniká, probíhá a jak se její projevy dají zmírnit. Druhá část je věnována motivu stáří v literatuře obecně, stejně tak jako v dílech Pehnt a Geigera. Z práce samotné vyznívá, že toto téma je velmi populární a má své kořeny již v antickém starověku. Autoři zde přibližují mimo jiné své postoje ke stáří a demenci, zkušenosti, zážitky atd. Třetí kapitola se zaměřuje na životopisy autorů a přináší stručný přehled děje obou knih. Práce měla najít odpověď na otázku: "Jak zpracovali autoři motiv stáří ve svých dílech?" Zatímco Arno Geiger předává čtenáři osobní zkušenosti se svým dementním otcem, kterého má v domácí péči, Annette Pehnt popisuje život starých lidí v domově důchodců v Ulmu s určitým odstupem, neboť se jedná pouze o imaginární příběh. Autorka nevidí to, co se děje před Geigerovýma očima, nemůže profitovat z vlastních zkušeností. Také motivy umírání a smrti zde hrají významnou roli – autoři je vnímají jako něco přirozeného, čemu se nedá zabránit. Obě hlavní postavy mají na smrt zcela odlišný názor. Geigerův otec žije svým nenaplněným životem plným sebelítosti, své nemoci si je plně vědom a z přicházející smrti nemá strach, považuje ji za vysvobození. Ernstův otec se pak cítí být silný, nepřipouští si oslabení v důsledku nemoci. U paní von Kanter není možné získat jasnou představu, protože nemluví, ani nechodí a její emoce nejsou dobře rozpoznatelné. Díky jednoduchému, snadno pochopitelnému jazyku a zajímavé, vzrušující zápletce jsou tyto dvě práce vhodné i pro mládež. Klíčová slova: stáří, analýza, Annette Pehnt, Arno Geiger, demence, Starý král ve vyhnanství, Dům želv, literatura, porovnání
Abstract v angličtině:
ABSTRACT VORLOVÁ, Kateřina: The theme of aging in the books The Old King in the Exile by Geiger and House of Turtles by Pent. [Bachelor thesis]. UK. Faculty of Education; Department of German Studies. Leader: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. Degree of professional classification: bachelor; Place of defense: Faculty of Education, 2020. 46 p. The bachelor thesis focuses on the topic of dementia occurring in German-written literature. Specifically, two books are described and compared – House of Turtles by Annette Pehnt and The Old King in the Exile by Arno Geiger These mutually different works have their main theme in common - senility and dementia. In the books changes not only the attitudes of sick people towards life and their loved ones, but also the course and consequences of the disease of individual protagonists and the environment. The authors present their experiences with dementia and Alzheimer's disease, personal or otherwise acquired knowledge, and their heroes bring readers closer to the joys and sorrows of their daily lives. The first chapter deals with the problems of senility and related dementia. It contains information on how the disease arises, progresses and how its manifestations can be alleviated. The second part is devoted to the motif of old age in literature in general, as well as in the works of Pehnt and Geiger. The work itself suggests that this topic is very popular and has its roots already in ancient times. The authors present, among other things, their attitudes towards old age and dementia, experiences, etc. The third chapter focuses on the biographies of the authors and provides a brief overview of the story of both books. The work was to find an answer to the question: "How did the authors process the motive of old age in their works?" While Arno Geiger gives the reader a personal experience with his demented father, whom he has in home care, Annette Pehnt describes the life of old people in a retirement home in Ulm with some distance, as it is only an imaginary story. Pehnt does not see what is happening before Geiger's eyes, she cannot benefit from her own experience. The motives of dying and death also play an important role here - the authors perceive them as something natural that cannot be prevented. The two main characters have a completely different view of death. Geiger's father lives his unfulfilled life full of self-pity, he is fully aware of his illness and is not afraid of the coming death, he considers it a deliverance. Ernst's father then feels strong, he does not allow himself to be weakened by illness. It is not possible to get a clear idea of Mrs. von Kanter because she does not speak or walk and her emotions are not well recognizable. Thanks to the simple, easy-to-understand language and the interesting, exciting plot, these two works are also suitable for teen-agers. Keywords old age, analysis, Annette Pehnt, Arno Geiger, dementia, The Old King in the Exile, House of Turtles, literature, comparison
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Vorlová 610 kB
Stáhnout Příloha k práci Kateřina Vorlová 336 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Vorlová 115 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Vorlová 66 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Markvartová, Ph.D. 132 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 355 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. 153 kB