velikost textu

Efektivní hledání známého obrázku ve výsledku inicializačního dotazu v nástroji VIRET

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efektivní hledání známého obrázku ve výsledku inicializačního dotazu v nástroji VIRET
Název v angličtině:
Effective known-item search in an initial query result set in the VIRET tool
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Vít Škrhák
Vedoucí:
RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Přemysl Čech
Id práce:
222786
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hledání známého obrázku, interaktivní hledání, VIRET
Klíčová slova v angličtině:
known-item search, interactive search, VIRET
Abstrakt:
Moderní metody pro efektivní vyhledávání ve videu dnes kombinují několik výzkum- ných oblastí, především podobnostní hledání, strojové učení a vizualizace dat. Vybrané přístupy jsou integrovány do komplexních vyhledávacích nástrojů, které jsou pak testo- vány na mezinárodních soutěžích. Jedním z takových nástrojů je také VIRET vyvíjený na KSI MFF UK. Ačkoliv tento nástroj dosahuje kompetitivních výsledků, je potřeba dále rozvíjet vyhledávací modely a analyzovat různé varianty rozhraní pro prohledávání výsledků dotazů. Tato práce se zaměřuje především na implementaci a testování metody pro vizualizaci výsledků ve 2D mřížce pomocí samoorganizačních map a následné (hierar- chické) brouzdání. Tato nově implementovaná komponenta je experimentálně porovnána se sekvenčním prohledáváním výsledků v nástroji VIRET. 1
Abstract v angličtině:
Modern methods for effective video retrieval combine several research areas, especi- ally similarity search, machine learning and data visualization. Selected approaches from these areas are integrated to complex search systems, which are tested/compared at in- ternational video search competitions. An example of such system is VIRET developed at KSI MFF UK. Although VIRET represents a state-of-the-art system, it is necessary to further analyze and develop ranking models and variants of interfaces for result set browsing. This bachelor thesis focuses on implementation and testing of a method for result set visualization in the 2D grid using self-organizing maps and (hierarchical) brow- sing. The implemented method is experimentally compared with sequential browsing in the VIRET tool. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Vít Škrhák 5.53 MB
Stáhnout Příloha k práci Vít Škrhák 408.95 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Vít Škrhák 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Vít Škrhák 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jakub Lokoč, Ph.D. 178 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Přemysl Čech 1.27 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Hnětynka, Ph.D. 153 kB