velikost textu

Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech se zaměřením na mediaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Alternativní způsoby řešení sporů v obchodních závazkových poměrech se zaměřením na mediaci
Název v angličtině:
Alternative dispute resolution methods in business relationships focused on mediation
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Aurélia Ištocyová
Vedoucí:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponent:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
Id práce:
222690
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADR, mediace, mezinárodní mediace
Klíčová slova v angličtině:
ADR, mediation, international mediation
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl představit alternativní řešení sporů v rámci mezinárodních obchodně závazkových poměrů a následně se zaměřuje na jeden z nich, mediaci. Téma bylo zvoleno s ohledem na jeho aktuálnost a rozvíjející se trend alternativních řešení sporů jak v České republice, tak v zahraničí. Práce je rozdělena do osmi kapitol. Úvodní kapitola obecně představuje ADR, jejich charakteristiku, výhody a dělení. Druhá kapitola je zaměřena na vymezení obchodně závazkových poměrů, mezinárodních obchodně závazkových poměrů a vhodnosti použití ADR v těchto případech. Třetí kapitola se věnuje charakteristice jednotlivých druhů ADR jako je negociace, konciliace, právo spolupráce, rozhodčí řízení, med-arb, medaloa, minitrial a expertiza a jejich vzájemné komparaci. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě ADR v rámci České republiky a následně mezinárodní právní úpravě ADR. Pátá kapitola se soustřeďuje na mediaci, její charakteristiku, definici, formy, historii a národní a mezinárodní právní úpravu. Šestá kapitola má za cíl představit mediaci z pohledu mezinárodního práva soukromého. V sedmé kapitole je charakterizována osoba mediátora pomocí komparace české a rakouské právní úpravy. Závěrečná kapitola přibližuje samotný mediační proces se zaměřením na jeho právní aspekty a blíže charakterizuje dohody vztahující se k mediaci.
Abstract v angličtině:
Abstract This (diploma) thesis aims to introduce alternative dispute resolution within international business relationships and it subsequently focuses on one of them, which is mediation. This topic was chosen with regards to its recency and an evolving trend of alternative dispute resolution both in Czech Republic, and abroad. The thesis is divided into eight chapters. Introductory chapter introduces the issue of ADR, their characteristics, advantages and the division. The second chapter focuses on the definition of business relationships, international business relationships and suitability of application of ADR in these cases. The third chapter is dedicated to the characteristics of individual types of ADR such as negotiation, conciliation, collaborative law, arbitration, med-arb, medaloa, minitrial and expertise and their mutual comparison. The fourth chapter is devoted to the legislation of ADR within Czech Republic and subsequently to the international legislation of ADR. The fifth chapter focuses on mediation, its characteristics, definition, its forms, history and both national, and international legislation. The sixth chapter aims to introduce mediation within private international law. In the seventh chapter the mediator is characterised by using the comparison of the Czech and Austrian legislation. Final chapter explains the mediation process itself with focusing on its legal aspects and it characterises agreements related to the mediation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Aurélia Ištocyová 901 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Aurélia Ištocyová 76 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Aurélia Ištocyová 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 33 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. 152 kB