velikost textu

Pozice globálního rozvojového vzdělávání na prvním stupni ZŠ

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pozice globálního rozvojového vzdělávání na prvním stupni ZŠ
Název v angličtině:
Position of Global Education in Primary School
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Sandra Opalecká
Vedoucí:
PhDr. Jana Stará, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Blanka Zemanová
Id práce:
222643
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
globální rozvojové vzdělávání, globální výchova, primární vzdělávání, průřezová témata, globální témata, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, mladší školní věk
Klíčová slova v angličtině:
Global Development Education, Global Education, primary education, cross-curricular themes, global terms, Thinking within European and Global Contexts, younger school age
Abstrakt:
ABSTRAKT Práce se zabývá tématem globálního rozvojového vzdělávání (GRV) a jeho pozicí ve výuce na prvním stupni základních škol. Hlavními cíli této práce je zjistit, proč je vhodné začleňovat témata globálního rozvojového vzdělávání do výuky, jaké jsou předpoklady dětí mladšího školního věku k práci s tématy GRV, a jak taková témata zařazovat do výuky. Teoretická část práce se z počátku věnuje vymezení termínu GRV, jeho specifikům ve výuce na prvním stupni ZŠ, jeho místu v kurikulárních dokumentech a způsobu zařazení do výuky. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření a pomocí rozhovorů zkoumáno, zda jsou témata GRV do výuky začleňována, jakým způsobem, jak frekventovaně a z jakého důvodu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis focuses on Global Development Education (GDE) and its position in education at primary school. The main aims of this work are to find out why it is important to integrate global development issues in education, what are primary school kids preconditions for working with global issues and how can teachers integrate global issues to education. The theoretical part of the thesis begins with definition of GDE, then it is devoted its specifics in primary school education, its place in curricular documents and how it is integrated into education. In empiric part, GDE is investigated by questionnaire survey and interviews if the topics of GDE are incorporated into education, how often and what is the reason for this integration.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Sandra Opalecká 1.13 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Sandra Opalecká 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Sandra Opalecká 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jana Stará, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Blanka Zemanová 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Stará, Ph.D. 154 kB