velikost textu

Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate
Název v angličtině:
Selected gymnastics exercises for flexibility development of hip joints in karate training
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Roman Malíř
Vedoucí:
Mgr. Jan Chrudimský
Oponent:
PhDr. Jaroslav Krištofič
Id práce:
222580
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Gymnastika (51-600200)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
25. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
gymnastika, karate, flexibilita, rozvoj, kyčelní kloub
Klíčová slova v angličtině:
gymnastics, karate, flexibility, development, hip joint
Abstrakt:
Abstrakt Název: Vybraná gymnastická cvičení pro rozvoj flexibility kyčelních kloubů v tréninku karate Cíl: Cílem práce je ověřit vliv typicky gymnastických cvičení na rozvoj flexibility kyčelního kloubu u skupiny karatistů s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Metody: Práce je kvaziexperimentálního charakteru. Bylo záměrně vybráno 18 probandů ze dvou skupin – skupina mírně pokročilých (10) a skupina pokročilých (8) ve věku 6-11 let. Probandi absolvovali pohybový program zaměřený na rozvoj flexibility v kyčelních kloubech (cvičení statická, dynamická a s therabandem). Zároveň všichni probandi absolvovali vstupní, 1. kontrolní, 2. kontrolní a výstupní měření pomocí metody SFTR v kyčelních kloubech vždy po čtyřech týdnech pohybového programu. Použité metody: Mann-Whitneyho test, Effect size, metoda SFTR. Výsledky: U obou skupin došlo ke zlepšení kloubního rozsahu v kyčelním kloubu především u 1. kontrolního měření (tzn. po statických cvičeních). Celkově je zaznamenán u obou skupin mírný nárůst od vstupního měření k výstupnímu u všech pohybů. Efekt cvičení na pohyblivost kyčelního kloubu nebyl prokázán, stejně jako vliv rozdílných typů cvičení u obou skupin s rozdílnou délkou tréninkové praxe. Klíčová slova: gymnastika, karate, flexibility, rozvoj, kyčelní kloub
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Selected gymnastic exercises for flexibility development of hip joints in karate training Objective: The aim of this thesis is to verify, whether typical gymnastic exercises have an effect on the development of hip joints in a group of karatist with different length of training practice. Methods: This thesis is of quasi-experimental character. 18 probands were intentionally selected from two groups – a group of moderately advanced (10) and a group of advanced (8) aged 6-11 years. Probands have completed a movement program aimed at developing flexibility in the hip joints (static, dynamic and theraband exercises). Meantime all probands underwent initial, first control, second control and output measurements using the SFTR method in the hip joints every four weeks of the movement program. Methods used: Mann-Whitney test, Effect size, SFTR method. Results: In both groups, the joint range in the hip joint was improved, especially in the first control measurement (after static exercises). Overall, there is a slight increase in both groups from input to output for all movements. The effect of the exercise on the mobility of the hip joint was not proved, as well as the effect of different types of exercises in both groups with different length of training practice. Keywords: gymnastics, karate, flexibility, development, hip joint
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Roman Malíř 3.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Roman Malíř 369 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Roman Malíř 362 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jaroslav Krištofič 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 72 kB