velikost textu

Hodnocení žáků ve čtení s porozuměním na 1. stupni základních škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení žáků ve čtení s porozuměním na 1. stupni základních škol
Název v angličtině:
Evaluation of Learner´s Reading Comprehension Skills at Primary Schools
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Lucie Šandová
Vedoucí:
Mgr. Jolana Ronková, Ph.D.
Oponent:
doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
Id práce:
222505
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hodnocení, formy hodnocení, klasifikace, slovní hodnocení, čtení s porozuměním
Klíčová slova v angličtině:
Evaluation, forms of evaluation, classification, verbal evaluation, reading comprehension
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá hodnocením žáků prvního stupně základních škol, a to konkrétně v jejich dovednostech v oblasti čtení s porozuměním. Cílem této práce je definovat způsob realizace hodnocení a jeho následný vliv v oblasti čtení s porozuměním ve školách, které hodnotí formou klasifikace, a ve školách, kde využívají slovní hodnocení. V teoretické části je nejprve vymezen termín hodnocení, který je přiblížen v kontextu výchovně-vzdělávacího procesu. Dále jsou popsány základní druhy, funkce i kritéria hodnocení a pozornost je také věnována jeho dvěma základním formám, tedy hodnocení kvalitativnímu a kvantitativnímu. V neposlední řadě jsou v teoretické části práce popsána specifika hodnocení v oblasti čtení s porozuměním. Praktická část se zabývá problematikou, jaké formy hodnocení žáků učitelé základních škol v ČR užívají, pokud hodnotí žáky ve čtení s porozuměním. Dále se konkrétněji orientuje na dvě základní školy v Praze a okolí, které využívají rozdílné formy hodnocení žáků, a zjišťuje, jak je na těchto školách hodnocení v dané oblasti realizováno a jaké přednosti, či úskalí přináší. Na základě tohoto výzkumného šetření je poté zjišťováno, jaký vliv mají tato hodnocení na účastníky vyučovacího procesu. V závěru diplomové práce jsou navrženy adaptace daných způsobů hodnocení tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám učitelů, žáků i rodičů. KLÍČOVÁ SLOVA Hodnocení, formy hodnocení, klasifikace, slovní hodnocení, čtení s porozuměním
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis deals with the evaluation of primary school learners in their reading comprehension skills. The aim of the thesis is to define the way of realization of the evaluation and its influence on the area of reading comprehension at schools which use a classification, and at schools which evaluate their learners verbally. In the theoretical part, there is first defined the term evaluation which is further explained in the context of education. Furthermore, basic types, functions and evaluation criteria are described. The thesis also focuses on two basic forms – qualitative and quantitative evaluation. Last but not least, the theoretical part defines the specifics of the reading comprehension evaluation. The practical part describes which forms of learner´s evaluation there are used by primary school teachers in the Czech Republic when they evaluate learner´s reading comprehension skills. Moreover, it focuses more specifically on two primary schools in Prague and its surroundings which use different forms of learner´s evaluation, and it describes how the evaluation is implemented and which advantages or drawbacks it brings. Based on this research, it is also detected how these evaluations impact concrete participants in the teaching process. By the end of the research, there are suggested adaptations of given evaluations which are more suitable for teachers, learners and their parents. KEYWORDS Evaluation, forms of evaluation, classification, verbal evaluation, reading comprehension
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Šandová 3.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Šandová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Šandová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jolana Ronková, Ph.D. 361 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jana Stará, Ph.D. 154 kB