velikost textu

Hodnocení žáků na 1.stupni se zaměřením na slovní hodnocení v bilingvním programu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hodnocení žáků na 1.stupni se zaměřením na slovní hodnocení v bilingvním programu
Název v angličtině:
Assessment of primary students with a focus on verbal assessment in the bilingual programme
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Jana Richterová
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Novotná
Oponent:
PhDr. Petra Koukalová
Id práce:
222409
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovní hodnocení, vysvědčení, bilingvní výuka, obsahová analýza dokumentů, rozhovory
Klíčová slova v angličtině:
verbal assessment, final report, bilingual education, document analysis, interviews
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na hodnocení žáků prvního stupně základní školy bilingvního program. U žáků je zkoumáno, jakým způsobem jsou v programu hodnoceni, zejména v pololetí a na konci školního roku. Teoretická část se zabývá definováním důležitých pojmů, které jsou s tématem hodnocení a bilingvní výuky spjaté. Jedná se například o pojmy hodnocení, školní hodnocení, dále o jeho formy, funkce a zásady. Práce je zaměřena zejména na pojem slovní hodnocení, který je v teoretické práci také vymezen, například tím, jaká je jeho podstata, kladné a záporné stránky nebo jak je slovní hodnocení formulováno. V neposlední řadě je jasně stanoven rozdíl mezi bilingvní výukou, vyučováním metodou CLIL, a vybraným programem. Praktická část byla realizována jako kvalitativní výzkum, jehož hlavními způsoby sběru dat byly rozhovory a analýza. Rozhovory byly prováděné na základní škole, kde program působí, dohromady se třemi různými skupinami lidí, které jsou programu součástí. Jedná se o české učitele, anglické učitele a o samotné žáky. Analýza dokumentů, v tomto případě slovních hodnocení, byla prováděna jakožto kategorizace jejího obsahu díky kódování, která následně vedla k porovnání závěrečných výsledků vzdělávání formou vysvědčení a slovního hodnocení. Diplomová práce nese výsledky v této oblasti šetření, jejíž hlavním cílem bylo zjistit, jak funguje hodnocení v programu. KLÍČOVÁ SLOVA slovní hodnocení, vysvědčení, bilingvní výuka, obsahová analýza dokumentů, rozhovory
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis focuses on primary school pupil's assessment in the bilingual program. The research is based on the way that the pupils are being assessed in the program, particularly in the half-year and in the end of the school year. The theoretical part of the thesis refers to the definition of the important terms, which are connected with the assessment and bilingual education. The important terms are for example school assessment, assessment, also its forms, functions and principles. The thesis is focused above all on the term verbal assessment, which is also defined in the theoretical part for example as what is its principle, positive and negative parts or how is the verbal assessment formulated. Last but not least in the thesis is defined the difference between the bilingual education, teaching by CLIL and the selected programme. The practical part was realized as a qualitative research, whose main methods of collecting were interviews and analysis. The interviews were performed at the primary school where the programme operates with three different groups of people who are a part of the programme. These are the Czech teachers, English teacher and pupils. The document analysis of the verbal assessments was realized as its content categorization thanks to the coding, which afterwards led to the comparison of the final education outcomes made by the final report with marks and the verbal assessment. The thesis brings the results of the research whose main goal was to discover, how the pupils are assessed in the programme. KEYWORDS verbal assessment, final report, bilingual education, document analysis, interviews
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jana Richterová 1.39 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Jana Richterová 618 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jana Richterová 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jana Richterová 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Novotná 365 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petra Koukalová 134 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Karel Starý, Ph.D. 154 kB