velikost textu

Vliv vybraných externích zdrojů zpětné vazby na činnosti ředitelů škol

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv vybraných externích zdrojů zpětné vazby na činnosti ředitelů škol
Název v angličtině:
The impact of selected external sources of feedback on activities of school principals
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petra Hádková
Vedoucí:
RNDr. Jindřich Kitzberger
Oponent:
Mgr. Zuzana Svobodová
Id práce:
222278
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Školský management (B SMG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Externí zdroje zpětné vazby, Česká školní inspekce, zřizovatel, ředitel, výzkumná šetření
Klíčová slova v angličtině:
External school evaluation, Czech School Inspectorate, founder, school principal, research investigation
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem práce je zjistit, jak vybrané externí zdroje zpětné vazby ovlivňují činnosti ředitelů na vybraných školách v Libereckém kraji. Pozornost jsme věnovali především externím zdrojům zpětné vazby, které mohou ovlivnit pedagogický proces. Hlavní pozornost jsme tak věnovali externím zdrojům poskytujícím externí hodnocení, jako je České školní inspekce, zřizovatelé škol, ale také zdrojům poskytujícím informace z národních i mezinárodních šetření v oblasti měření výsledků vzdělávání žáků, či externím zdrojům poskytujícím výsledky z jednotných přijímacích zkoušek či z maturitních zkoušek. Výzkumné šetření mělo charakter kvalitativního výzkumu, jehož hlavní metodou byl rozhovor, který byl následně přepsán do protokolů a který byl dále analyzován, interpretován a vyhodnocen. Celkem bylo osloveno pět ředitelů z Libereckého kraje, přičemž dva ředitelé byli ze státních škol, dva ze soukromých škol a jeden z církevní školy. Praktická část je zaměřena na analýzu a interpretaci dat z výzkumného šetření, zjišťuje, jak vybrané externí zdroje zpětné vazby ovlivňují ředitele, jaké s nimi mají zkušenosti a co jim přinášejí. Z výzkumných šetření vyplývá, že externí zdroje zpětné vazby mají vliv na práci ředitelů, ale vždy záleží na konkrétním typu školy, prioritách ředitele a jeho přístupu k řízení. V některých případech jsou některé externí zdroje zpětné vazby chápány jako typ kontroly, někdy jsou určující pro nastavení procesů na škole a pro některé ředitele nemají přílišný význam pro další směřování školy. KLÍČOVÁ SLOVA Externí zdroje zpětné vazby, Česká školní inspekce, zřizovatel, ředitel, výzkumná šetření
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This bachelor's thesis is aimed to learn how particular external sources of feedback affect the work of a headmaster in particular schools of the Liberec Region. We paid attention primarily to the external sources of feedback that may affect educational process. So we paid the most attention not only to the external sources providing external evaluation, such as the Czech School Inspectorate, school authorities, but also to sources providing information from national and international examinations in the measurement of students' education outcomes, or external sources providing results of unified entrance exams and school leaving exams. Research investigation had the character of qualitative research the main method of which was an interview which was subsequently transcribed into protocols and which was further analyzed, interpreted, and evaluated. The total of five school principals from the Liberec Region were addressed of whom two school principals were from public schools, two school principals from private schools and one school principal from a religious school. The practical part focuses on the analysis and interpretation of data from the research investigation, learns how the school principals are affected by particular external sources of feedback, how they experience them and which benefits the external sources of feedback bring to them. The research investigation shows that the external sources of feedback exert influence of the work of school principals but it always depends on the particular type of school, priorities of a school principal and his approach to management. In certain situations, some external sources of feedback are understood as a type of monitoring, sometimes they are essential for setting of processes at school and some school principals do not consider them important for further development of the school. KEY WORDS External school evaluation, Czech School Inspectorate, founder, school principal, research investigation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petra Hádková 1.04 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Petra Hádková 209 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Petra Hádková 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Petra Hádková 179 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Jindřich Kitzberger 330 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Svobodová 297 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Zuzana Svobodová 152 kB