velikost textu

Uměleckonaučná literatura ve výuce němčiny jako cizího jazyka na I. stupni základních škol. Na příkladu práce s knížkou Miroslava Šaška "To je Mnichov"/"München"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Uměleckonaučná literatura ve výuce němčiny jako cizího jazyka na I. stupni základních škol. Na příkladu práce s knížkou Miroslava Šaška "To je Mnichov"/"München"
Název v angličtině:
Non-fiction literature in teaching German as a foreign language in elementary schools on the example of working with Miroslav Sasek´s book "To je Mnichov"/"München"
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Anna Dvořáková
Vedoucí:
PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Oponent:
PaedDr. Dagmar Švermová
Id práce:
222258
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra germanistiky (41-KG)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň základní školy (I.ST)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
uměleckonaučná literatura, reálie, 1. stupeň ZŠ, výuka němčiny jako cizího jazyka, Miroslava Šašek: „To je Mnichov“
Klíčová slova v angličtině:
non-fiction literature, cultural studies, elementary school, German as a foreign language, Miroslav Sasek: „To je Mnichov"
Abstrakt:
ABSTRAKT Předkládaná diplomová práce se zabývá využitím uměleckonaučné literatury, konkrétně obrázkového průvodce s názvem To je Mnichov / München od Miroslava Šaška ve výuce němčiny jako cizího jazyka na prvním stupni základních škol. Práce se skládá ze tří hlavních kapitol, z nichž jsou první dvě orientovány teoreticky, a třetí směřuje do školní praxe. První kapitola pojednává o obecném kontextu zkoumané problematiky a zaměřuje se na postavení němčiny. Pozornost je mj. věnována komunikačnímu aspektu, aspektu vyučování gramatiky, aspektu reálií, aspektu literární a interkulturní výchovy při výuce cizího jazyka. Druhá kapitola si klade za cíl upozornit na uměleckonaučnou literaturu jako možný zdroj vědění o zemi cílové kultury. Třetí kapitola přináší aplikaci teoretických poznatků z první části na příkladu autorkou vytvořeného projektu. Vychází z dokumentu ABCD-Thesen vydaného roku 1990 v Lipsku a jejím cílem je prezentovat možné využití uměleckonaučného textu formou projektu. Tuto část je možné využít přímo jako metodický návod pro realizaci projektu To je Mnichov / München na prvním stupni základní školy. Diplomová práce je koncipována tak, aby se mohla stát inspirací i pro učitele jiných cizích jazyků, neboť knížka München je součástí širší ediční řady vydávané kromě češtiny např. anglicky (This is London) nebo francouzsky (Paris). KLÍČOVÁ SLOVA Miroslav Šašek To je Mnichov, uměleckonaučná literatura, reálie, 1. stupeň ZŠ, výuka němčiny jako cizího jazyka
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This diploma thesis deals with the use of non-fiction literature, specifically a visual guide titled To je Mnichov / München by Miroslav Sasek in teaching German as foreign language in primary schools. It consists of three parts, the first two being theoretical and the third one being practice-oriented. The first chapter delves into the general context of the issue and focuses on the position of the German language. It tackles four main aspects of teaching foreign language: the language as a communication medium, teaching grammer, uncovering culture and history and serving the general purpose of literary and intercultural education. The second chapter further follows the goal of seeing non-fiction literature as a potential source of knowledge and information about the country in focus. The third chapter presents an application of this theory, developer by the author of this thesis. The methodological approach is based on a document titled ABCD-Thesen published in 1990 in Leipzig which introduces the potential in using non-fiction literature in the form of projects. The last section of the thesis can also be used as a direct methododlogical manual for executing the project To je Mnichov / München in primary schools. Furthermore, this thesis can also be used as a based for teachers of other foreign languages as the book München is a part of a broader series publishing books not only in Czech, but also, for example, in English (This is London) and French (Paris). KEYWORDS Miroslav Sasek To je Mnichov, non-fiction literature, cultural studies, primary school, German as foreign language
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Anna Dvořáková 3 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Anna Dvořáková 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Anna Dvořáková 121 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. 1.4 MB
Stáhnout Posudek oponenta PaedDr. Dagmar Švermová 160 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc. 153 kB