velikost textu

Vybrané diagnostické postupy v průběhu ročního makrocyklu prokazující asymetrie u hráčů florbalu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané diagnostické postupy v průběhu ročního makrocyklu prokazující asymetrie u hráčů florbalu
Název v angličtině:
Selected diagnostic procedures during the annual macrocycle of the floorball season which are used to demonstrate a specific asymmetry in floorbal players
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Marian Jelínek
Oponent:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Id práce:
222199
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu (51-100101)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ABSTRAKT Název práce: Vybrané diagnostické postupy v průběhu ročního makrocyklu prokazující asymetrie u hráčů florbalu. Cíle práce: Cílem práce je zjistit, jaké období je v rámci florbalové sezóny zatíženo největší asymetrií, z důvodu specifické zátěže, kterou florbal vytváří. Metody: Výzkumný soubor byl složen z elitních florbalových týmů nejvyšší mužské soutěže ČR. Probandi (vstupní měření n=18, výstupní měření n=10) podstoupili celkem čtyři testy v před přípravném období, v průběhu hlavní části a dvakrát před play off. Chybějící data jsme doplnili za pomoci mnohonásobné imputace v softwaru Mplus. Hodnoceny byly vybrané parametry tělesného složení na přístroji Tanita MC-980MA, posturální stabilita na footscan® systému, explozivní síla za pomoci silových desek Kistler a svalová síla dolních končetin na Cybex Humac Norm. Hodnocenými parametry v testu tělesného složení byla výška, hmotnost, podíl tělesného tuku (%), výpočet ATH, podíl svalové tkáně na jednotlivých tělesných segmentech. V testech posturální stability byla hodnocena celková dráha středu tlakového působení (TTW) u vybraných stojů (USOO, USZO, FLL, FLP). V testech explozivní síly jsme hodnotili poměr zatížení jednotlivých končetin, maximální sílu a výšku výskoku. Svalová síla DK byla měřena v momentu svalové síly v koncentrické svalové práci. Výsledky jsem zpracoval v softwaru Microsoft Excel 2016. Výsledky: Segmentální analýza tělesného složení nenašla statisticky signifikantní rozdíly. V testu posturální stability mezi testy FLL a FLP je rozdíl průměrů 212,1 mm s hladinou významnosti p > 0,05, tedy není zde statisticky významný rozdíl. Největší asymetrie byla zaznamenána v testu maximální svalové síly ve třetím měření s průměrem 17,6 % pravolevého poměru quadricepsu a průměrem 16,1 % pravolevého poměru hamstringů. Dále se největší rozdíly v předozadní asymetrii vyskytovaly u dominantní DK v průměru 62,4 % a u nedominantní DK v průměru 61,4 %. V testech (CMFJ, CMJ, SQJ) explozivní síly zaznamenáváme největší rozdíl mezi pravou a levou DK, během celého odrazu v měřením druhém. Bylo zjištěno, že CMFJ má průměr rozdílů 11,5 % v odrazech mezi LDK a PDK, CMJ má 12,6 % průměr rozdílů odrazů mezi LDK a PDK, SQJ má 13,4 % průměr rozdílů odrazů mezi LDK a PDK. Z výsledků je tedy zjevné, že přípravné období, je zatíženo nejvíce asymetriemi. Klíčová slova: Dysbalance, metody testování, florbal, posturální stabilita, malaadaptace, klíčové části sezóny.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Title of the thesis: Selected diagnostic procedures during the annual macrocycle of the floorball season which are used to demonstrate a specific asymmetry in floorball players Aims of the thesis: The aim of this work is to identify and analyze the specific time period during the floorball season, which is characteristic with the biggest muscle asymmetry caused due to a specific exercise load that floorball demands. Methods: The research was conducted among elite floorball teams of the top men's floorball competition in the Czech Republic and the tested research group included only male professional athletes. The probands (n = 18 input measurements, n = 10 output measurements) took a total of four complex measurements. Testing was held once before the pre-conditioning period, once during the main course and twice before the playoff. Missing data was supplemented and approximated by the method of multiple imputations in Mplus software. Selected body composition parameters were evaluated, tested and measured on various measuring instruments and machines such as Tanita MC-980MA. The footscan® systems were used to measure postural stability. The explosive force was measured using Kistler force plates and the Cybex Humac Norm isokinetic dynamometer was used to determine the muscle strength of the lower limbs. Evaluated parameters in the body composition test were height, weight, body fat fraction measured in percents, ATH calculation, muscle tissue fraction on individual body segments. The overall center of pressure action measured during the session on selected tests (USOO, USZO, FLL, FLP) was evaluated to obtain data for postural stability tests. During the explosive power tests, we evaluated the ratio of the load of the individual limbs, as well as the maximal produced muscle strength and the maximum jump height of the test subject. Muscle strength of lower limbs was measured at the moment of muscle strain during concentric muscle work. All accumulated date were operationalized and verified. Microsoft Office Excel 2016 was used to process and record written results. Results: The Segmental Analysis of Body Composition found no statistically significant differences. During the measurement of postural stability, the FLL and FLP tests measured a difference of 212.1 mm in tested diameter with an indistinctive value of the only p> 0.05. This result cannot be considered as a significant statistically important difference. The greatest asymmetry was recorded in the maximum muscle strength during the tests which ware taken in the course of the third measurement. An average value of 17.6% of the right-left quadriceps ratio and an average of 16.1% of the right-left hamstring ratio was measured during this measuring period. As further research has shown, the biggest differences in anteroposterior asymmetry occurred in the dominant DK. On average, the measured values were 62.4% for dominant DK and 61.4% for non-dominant DK. At the moment of the full jump during the explosive force tests (CMFJ, CMJ, SQJ) performed in the second phase of our measurements, the greatest difference was identified between the right and left DK. Last but not least, the distribution of weight to individual limbs was measured at the time of the entire lunge to jump momentum. CMFJ was found to have an average jump lunge value of 11.5% differences between LDK and PDK. In contrast, the CMJ has an average jump lunge valule of 12.6% differences in LDK and PDK. The SQJs have an average jump lunge value of 13.4% differences between LDK and PDK. The overall submitted results show that it is the preparatory period, which is burdened with the highest asymmetry. Key words: Disbalance, Methods of Testing, The Floorball, Postural Stability, Maladaptation, The Most Important Parts of The Season.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marian Jelínek 3.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marian Jelínek 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marian Jelínek 108 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 253 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 401 kB