velikost textu

Právní nástroje energetické účinnosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní nástroje energetické účinnosti
Název v angličtině:
Legal instruments of energy efficiency
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Leoš Kudlík
Oponent:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Id práce:
222036
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
energetická účinnost, energie, úspory
Klíčová slova v angličtině:
energy efficiency, energy, savings
Abstrakt:
Právní nástroje energetické účinnosti Abstrakt a klíčová slova Diplomová práce se věnuje energetické účinnosti jako jedinečnému zdroji energie. Obsahem práce je vymezení hlavních právních nástrojů energetické účinnosti, tedy nástrojů koncepčních, administrativně-právních a ekonomické. Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole, Energetická politika, je stručný nástin mezinárodního a unijního kontextu energetické politiky včetně ochrany životního prostředí. Rovněž úvodní kapitola zařazuje Českou republiku mezi energeticky náročné země, přičemž právě energetická účinnost je příležitostí pro snížení její energetické náročnosti. Druhá kapitola, Právní nástroje energetické účinnosti, vymezuje právní nástroje energetické účinnosti jako složku ochrany životního prostředí. Tato kapitola je kapitolou obecnou, v dalších kapitolách jsou dané nástroje více přiblíženy. Kromě toho je v této kapitole upozorněno vedle principu udržitelnosti taktéž na problematiku lidského faktoru, klimatických podmínek a zpětného účinku. Třetí kapitola, s názvem Koncepční nástroje, poskytuje bližší informace o koncepčních strategiích energetické účinnosti. V rámci unijních koncepcí jsou zmíněny také hlavní směrnice regulující energetickou účinnosti, a to směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické náročnosti budov. Mezi hlavní národní koncepce je zařazena Státní energetická koncepce a Národní akční plán energetické náročnosti. Předmětem čtvrté kapitoly je stručné vymezení nástrojů jako průkaz energetické náročnosti budov, energetický audit a energetické štítky spotřebičů, jakožto nástrojů certifikace a hodnocení budov či spotřebičů z hlediska jejich energetické účinnosti, respektive náročnosti. Konečně pátá kapitola nazvaná Ekonomické nástroje, předkládá přehled hlavních ekonomických nástrojů ve vztahu k energetické účinnosti. Vedle energetických služeb jsou zmíněny dotační programy včetně nastínění problematiky návratnosti investic. Klíčová slova: energetická účinnost, energie, úspory
Abstract v angličtině:
Legal instruments of energy efficiency Abstract and key words The diploma thesis deals with energy efficiency as a unique source of energy. The subject of this thesis is to specify key legal instruments of energy efficiency, i.e. conceptual, administrative and economical instruments. The diploma thesis is divided into five chapters. In the introductory chapter, being called Energy Policy, there is a brief outline of the background of energy politics on both the international and EU level, including environmental protection. This introductory chapter also ranks the Czech Republic among countries with high energy performance. Energy efficiency is the opportunity to lower its energy performance. The second chapter, Legal Instruments of Energy Efficiency, defines legal instruments of energy efficiency as a part of environmental protection. This chapter is a general one; the instruments are concretized in the following chapters. In addition, this chapter focuses on the principle of sustainable development, as well as issues related to human factor, climate conditions and rebound effect. The third chapter, called Conceptual Instruments, provides further information relating to conceptual strategies of energy efficiency. For the EU conceptions, key directives are mentioned to regulate energy efficiency, namely the directive on energy efficiency and the directive on energy performance of buildings. Some of the main national conceptions listed are the State Energy Policy and the National Action Plan of Energy Efficiency. The object of the fourth chapter is to shortly describe instruments such as Energy Performance Certificate of Buildings, Energy Audit and Energy Labels of the appliances, as the instruments of certification and evaluation of the buildings and appliances based on their energy efficiency, more precisely energy performance. The final chapter, named Economic Instruments, provides an outline of economic instruments in the field of energy efficiency. Besides energy services, also subsidies are mentioned. The attention is also paid to the issue of the return on investments. Key words: energy efficiency, energy, savings
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Leoš Kudlík 1.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Leoš Kudlík 183 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Leoš Kudlík 189 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 525 kB