velikost textu

Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role znalostních základen v regionálních inovačních systémech
Název v angličtině:
Role of Knowledge Bases in Regional Innovation Systems
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Vojtěch Kadlec
Id práce:
222007
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Program studia:
Geografie (N1301)
Obor studia:
Sociální geografie a regionální rozvoj (NSGRRD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
4. 3. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
regionální inovační systémy, znalostní základny, transfer technologií, inovace
Klíčová slova v angličtině:
regional innovation systems, knowledge bases, technology transfer, innovation
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této práce bylo přispět k pochopení role znalostních základen v regionálních inovačních systémech a odhalit, zda se liší velikosti jednotlivých subsystémů regionálních inovačních systémů v souvislosti s jejich ekonomickou a inovační vyspělostí a jaký význam hraje struktura znalostních základen. Práce se snažila také identifikovat faktory omezující efektivnější propojení obou subsystémů regionálních inovačních systémů a naznačit, jak lze tyto negativní faktory překonávat. Provedené analýzy ukázaly, že ekonomicky a inovačně vyspělé regiony sledují odlišné trajektorie v kompozici znalostních základen než méně vyspělé regiony. Analýzy taktéž odhalily, že regionální inovační systémy se liší svou velikostí i vnitřní strukturou jednotlivých subsystémů. Vyspělé regiony mají mnohem více rozvinutý subsystém znalosti využívající, tedy stranu poptávky, zatímco méně vyspělé a méně inovativní regiony stranu nabídky, tedy subsystém znalosti vytvářející. Ukázalo se, že důvěra, výměna informací a sdílená strategická vize patří mezi klíčové aspekty, které mohou úspěšně překonávat nedokonalosti regionálních inovačních systémů. Klíčová slova: regionální inovační systémy, znalostní základny, transfer technologií, inovace
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of this work was to contribute to an understanding of the role of the knowledge bases in regional innovation systems and to identify whether the sizes of the different subsystems of regional innovation systems differ in relation to their economic and innovation maturity, and the structure of the knowledge bases is relevant. Work has also sought to identify factors limiting the more efficient interconnection of the two sub-systems of regional innovation systems and how these negative factors can be overcome. The analyses carried out have shown that economically and innovatively developed regions follow different trajectories in the composition of knowledge bases than less developed regions. More developed regions have more developed analytical knowledge base and less developer regions are more oriented on synthetic knowledge base. The analyses also revealed that regional innovation systems vary in size and internal structure of each subsystem. Advanced regions have a much more developed subsystem of knowledge exploitation, that is the demand side, while less developed and less innovative regions have more developed the supply side, that is, the knowledge generation subsystem. Trust, information exchange and shared strategic vision have proved to be among the key aspects that can successfully overcome the imperfections of regional innovation systems. Key words: regional innovation systems, knowledge bases, technology transfer, innovation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vojtěch Kadlec 2.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vojtěch Kadlec 53 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vojtěch Kadlec 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 151 kB