velikost textu

Modelling mortality by causes of death

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Modelling mortality by causes of death
Název v češtině:
Modelování úmrtnosti podle příčin úmrtí
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Boris Valter
Vedoucí:
RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Oponent:
doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Id práce:
221973
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Program studia:
Matematika (N1101)
Obor studia:
Finanční a pojistná matematika (MFAPM)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Úmrtnost s rozlišením příčin smrti, intenzita úmrtnosti, kopuly, multinomický logit, regrese, stressové scénáře
Klíčová slova v angličtině:
Cause-of-death mortality, force of mortality, copulas, multinomial logit, regression, stress scenarios
Abstrakt:
Práce se zabývá metodami modelování úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí a aplikací zvoleného přistupů na reálná data. Kapitole 1 je zaměřena na tradiční spojity model záložený na intenzitě umrtnosti a na metodu s využitím kopul pro zohlednění závislostní struktury mezi příčinami smrti. V Kapitole 2 formulujeme multinomický logit model v kontextu úmrtnosti s rozlišením příčin úmrtí. V Kapitole 3 aplikujeme multinomický logit model na data z Českého Statistického Úřadu, identifikujeme vhodný regresní model, diskutujeme splnění jeho předpokladů a prezentujeme výsledky včetně odhadnuté střední délky života a predikovaných pravděpodobností úmrtí. V Kapitole 3 taktéž uvažujeme několik stressových scénářů pro ilustraci dopadů shockovaných pravděpodobností úmrtí na střední délku života. V Kapitole 4 věnujeme aplikaci kopul podle metodologie popsané v Kapitole 1 a uvažujeme stressový scénař, který spočívá v komplétní eliminaci příčiny úmrtí.
Abstract v angličtině:
The aim of this thesis is to provide an overview of methods used in cause-of-death mortality analysis and to demonstrate the application on real data. In Chapter 1 we present the continuous model based on the force of mortality and review the approach using copula functions. In Chapter 2 we focus on the multinomial logit model formulated for cause-specific mortality data, discuss life tables construction and derive life expectancy. In Chapter 3 we apply the multinomial logit model on the data from Czech Statistical Office. We identify the regression model, check its assumptions, present the outputs including the fitted life expectancy, and predicted mortality rates. Later in Chapter 3 we consider several stress scenarios in order to demonstrate the impact of shocked mortality rates on the life expectancy. In Chapter 4 we apply copula functions according to the methodology covered in Chapter 1 and consider cause-elimination stress scenario.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Boris Valter 1.43 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Boris Valter 111 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Boris Valter 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Boris Valter 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. 25 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 55 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D. 153 kB