text size

Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus
Titile (in english):
Effect of cholinesterase inhibitors on monoaminergic system and energic metabolism
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová
Supervisor:
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Šárka Štěpánková
Consultant:
doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.
Thesis Id:
221964
Faculty:
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové (FaF)
Department:
Department of Pharmacology and Toxicology (16-16170)
Study programm:
Pharmacy (M5206)
Study branch:
Pharmacy (FAR)
Degree granted:
PharmDr.
Defence date:
21/02/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
monoamin, inhibitor, cholinesterasa, dopamin, serotonin, metabolismus
Keywords:
monoamine, inhibitor, cholinesterase, dopamine, serotonin, metabolism
Abstract (in czech):
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Kalinová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus Inhibitory cholinesteráz (ChE) hrají klíčovou roli v léčbě Alzheimerovy choroby (AD). Zpomalují kognitivní deficit a působí také pozitivně na funkční i behaviorální symptomy choroby. V současné době jsou jedinými látkami z této skupiny schválenými k léčbě AD rivastigmin, donepezil a galantamin. Prvním inhibitorem ChE byl takrin, který byl z trhu stažen pro svou toxicitu a nežádoucí účinky. Ve snaze najít látky s nižší toxicitou a postihující současně více patofyziologických mechanismů AD jsou syntetizovány a intenzivně zkoumány nové deriváty takrinu a 7-methoxytakrinu (7- MEOTA). Působení inhibitorů ChE na mitochondriální funkce a energetický metabolismus není dostatečně objasněno. Cílem práce je zjistit, jak působí in vitro inhibitory ChE na energetický metabolismus a buněčnou respiraci, konkrétně na komplexy I-IV elektronového transportního řetězce a enzym citrátového cyklu citrátsyntázu. Předpokládá se také inhibiční účinek na aktivitu monoaminooxidáz (MAO). U nově vyvíjených látek s multimodálním účinkem je inhibice izoformy MAO- B zahrnuta v mechanismech účinku. Výsledky této studie identifikovaly jednu molekulu, která by se mohla stát potencionálním kandidátem pro další výzkum v oblasti nových léčiv k léčbě AD.
Abstract:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Tereza Kalinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Mentor: Assoc. Prof. Jana Hroudová, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of cholinesterase inhibitors on monoaminergic system and energy metabolism Cholinesterase (ChE) inhibitors play an essential role in the treatment of Alzheimer’s disease (AD). They effect positively cognitive, functional and behavior symptoms of AD. Up to date, donepezil, rivastigmine and galantamine represent the only ChE inhibitors approved for AD treatment. The first ChE inhibitor was tacrine, which was withdrawn from market due to its toxicity and adverse effects. Recently, novel tacrine and 7-methoxytacrine (7-MEOTA) derivatives were synthetized and extensively investigated to find less toxic compounds affecting pathological mechanisms associated with development of AD. There is less known about effects of these drugs on mitochondrial functions and cellular energy metabolism. The aim of this project is to examine in vitro effects of ChE inhibitors on energy metabolism and cellular respiration, specifically on mitochondrial electron transport chain complexes and an enzyme of the citric acid cycle – citrate synthase. Inhibitory effects on monoamine oxidase B (MAO-B) activity can be also expected. Inhibition of MAO-B is included in mechanisms of action of newly developed multitarget drugs. The results of this study identified one molecule that could become a potential candidate for further research of new drugs for therapy of AD.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová 1.27 MB
Download Abstract in czech Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová 69 kB
Download Abstract in english Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová 51 kB
Download Opponent's review Mgr. Šárka Štěpánková 215 kB
Download Defence's report 96 kB