velikost textu

Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus
Název v angličtině:
Effect of cholinesterase inhibitors on monoaminergic system and energic metabolism
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová
Vedoucí:
PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Šárka Štěpánková
Konzultant:
doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.
Id práce:
221964
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
21. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
monoamin, inhibitor, cholinesterasa, dopamin, serotonin, metabolismus
Klíčová slova v angličtině:
monoamine, inhibitor, cholinesterase, dopamine, serotonin, metabolism
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Tereza Kalinová Vedoucí diplomové práce: doc. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D. Školitel: doc. PharmDr. Jana Hroudová, Ph.D. Název diplomové práce: Vliv inhibitorů cholinesteráz na monoaminergní systém a energetický metabolismus Inhibitory cholinesteráz (ChE) hrají klíčovou roli v léčbě Alzheimerovy choroby (AD). Zpomalují kognitivní deficit a působí také pozitivně na funkční i behaviorální symptomy choroby. V současné době jsou jedinými látkami z této skupiny schválenými k léčbě AD rivastigmin, donepezil a galantamin. Prvním inhibitorem ChE byl takrin, který byl z trhu stažen pro svou toxicitu a nežádoucí účinky. Ve snaze najít látky s nižší toxicitou a postihující současně více patofyziologických mechanismů AD jsou syntetizovány a intenzivně zkoumány nové deriváty takrinu a 7-methoxytakrinu (7- MEOTA). Působení inhibitorů ChE na mitochondriální funkce a energetický metabolismus není dostatečně objasněno. Cílem práce je zjistit, jak působí in vitro inhibitory ChE na energetický metabolismus a buněčnou respiraci, konkrétně na komplexy I-IV elektronového transportního řetězce a enzym citrátového cyklu citrátsyntázu. Předpokládá se také inhibiční účinek na aktivitu monoaminooxidáz (MAO). U nově vyvíjených látek s multimodálním účinkem je inhibice izoformy MAO- B zahrnuta v mechanismech účinku. Výsledky této studie identifikovaly jednu molekulu, která by se mohla stát potencionálním kandidátem pro další výzkum v oblasti nových léčiv k léčbě AD.
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Pharmacology & Toxicology Student: Tereza Kalinová Supervisor: Assoc. Prof. Přemysl Mladěnka, Pharm.D., Ph.D. Mentor: Assoc. Prof. Jana Hroudová, Pharm.D., Ph.D. Title of diploma thesis: Effect of cholinesterase inhibitors on monoaminergic system and energy metabolism Cholinesterase (ChE) inhibitors play an essential role in the treatment of Alzheimer’s disease (AD). They effect positively cognitive, functional and behavior symptoms of AD. Up to date, donepezil, rivastigmine and galantamine represent the only ChE inhibitors approved for AD treatment. The first ChE inhibitor was tacrine, which was withdrawn from market due to its toxicity and adverse effects. Recently, novel tacrine and 7-methoxytacrine (7-MEOTA) derivatives were synthetized and extensively investigated to find less toxic compounds affecting pathological mechanisms associated with development of AD. There is less known about effects of these drugs on mitochondrial functions and cellular energy metabolism. The aim of this project is to examine in vitro effects of ChE inhibitors on energy metabolism and cellular respiration, specifically on mitochondrial electron transport chain complexes and an enzyme of the citric acid cycle – citrate synthase. Inhibitory effects on monoamine oxidase B (MAO-B) activity can be also expected. Inhibition of MAO-B is included in mechanisms of action of newly developed multitarget drugs. The results of this study identified one molecule that could become a potential candidate for further research of new drugs for therapy of AD.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová 1.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová 69 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. arch. Tereza Kalinová 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Šárka Štěpánková 215 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 96 kB