velikost textu

Dynamics of species of fragmented dry grasslands at the landscape scale

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamics of species of fragmented dry grasslands at the landscape scale
Název v češtině:
Dynamika druhů fragmentovaných suchých trávníků na úrovni krajiny
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D.
Id práce:
221952
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (N1501)
Obor studia:
Botanika (NBOTA)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
25. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
dry grasslands, landscape dynamics, life-history traits, metapopulations, species dynamics
Klíčová slova v angličtině:
suché trávníky, dynamika krajiny, druhové vlastnosti, metapopulace, dynamika druhů
Abstrakt:
Souhrn Rozsáhlé změny ve způsobu hospodaření, k nimž v minulosti došlo, měly za následek fragmentaci stanovišť mnoha druhů. Změny ve struktuře krajiny vyvolaly diskusi o vyhlídkách druhů fragmentovaných stanovišť v budoucí zemědělské krajině. Dynamika rostlin v krajině je výsledkem rychlosti, jakou druh kolonizuje stanoviště a jakou vymírají jeho lokální populace. Mnohé studie potvrdily dřívější předpoklad, že řada stanovišť vhodných pro daný druh zůstává v krajině neobsazena. Předpokládá se, že rozdíly ve výskytu druhů a proporci vhodných stanovišť, kterou daný druh obsazuje, jsou způsobeny plochou a izolovaností pro druh vhodných stanovišť a schopností daného druhu kolonizovat je a přežívat na nich. Abychom porozuměli dynamice druhů v měnící se krajině, musíme nejprve odhalit vztahy mezi výskytem druhů a proporcí obsazenosti jejich vhodných stanovišť, a stářím stanovišť, uspořádáním stanovišť a schopností druhů kolonizovat je a přežívat na nich. Jakmile plně porozumíme faktorům určujícím dynamiku druhů, budeme schopni věrohodně predikovat jejich přežívání do budoucna. Cílem této práce bylo odhalit faktory určující dynamiku druhů suchých trávníků, zejména faktory určující jejich rozšíření a četnost na krajinné úrovni. Důležitost správného určení vhodných stanovišť pro studovaný druh v pracích, které zkoumají faktory určující dynamiku a rozšíření druhů v krajině, je zjevná. Neexistuje však jednotný přístup zaručující správnou identifikaci pro druh vhodných stanovišť. V Kapitole 1 jsem ukázala, že parametry odvozené z druhového složení mohou být pro tuto identifikaci přínosem, a doporučila jsem jejich zahrnutí mezi charakteristiky stanovišť, které jsou běžně používané v modelech rozšíření druhů. V Kapitole 2 jsem potvrdila hypotézu, že spíše než izolovanost odvozená z plochy, izolovanost odvozená z počtu cílových druhů na zdrojových stanovištích dokáže vysvětlit kolonizaci opuštěných polí druhy suchých trávníků. Dále jsem zjistila, že opuštěná pole byla úspěšně kolonizována velkým množstvím druhů suchých trávníků, které se na suchých trávnících vyskytují běžně. Nicméně právě druhy, které jsou v krajině poměrně vzácné, a jsou tedy předmětem zvýšeného zájmu nebo ochrany, obsazovaly opuštěná pole jen zřídka. To naznačuje, že opuštěná pole mohou sloužit jako potenciální stanoviště jen pro některé z druhů suchých trávníků. Dále jsem zjistila, že současný výskyt asi 30% testovaných druhů suchých trávníků je stále ovlivněn uspořádáním stanovišť v minulosti (Kapitola 3). K závislosti druhů na uspořádání stanovišť v minulosti a v přítomnosti se vážou různé druhové vlastnosti. Následně jsem zjistila, že hlavním faktorem určujícím proporci vhodných stanovišť obsazených daným druhem, je počet dostupných pro něj vhodných stanovišť (Kapitola 4). Výsledky také naznačují, že jsou rozdíly v kvalitě starých a mladých stanovišť. Jelikož nedostatek vhodných stanovišť je hlavním omezením dynamiky vzácných druhů, zdá se tedy, že jejich dynamiku a rozšíření lze efektivně podpořit pouze zakládáním nových stanovišť, a to s kvalitou podobnou těm starým, nebo obnovením kvality některých stávajících pro tyto druhy nevhodných stanovišť, např. zavedením vhodného způsobu obhospodařování. V Kapitole 5 jsem dále zjistila, že spásání velkými býložravci může významně ovlivnit dynamiku druhů, které pomalu reagují na změny v krajině. Domnívám se, že tyto druhy mohou být potenciálně ohroženy vzrůstajícím počtem velkých býložravců v krajině. I když jsem odhalila některé z procesů ovlivňujících dynamiku a výskyt druhů suchých trávníků v krajině, stále zde existuje prostor pro další výzkum týkající se např. příčin dominance některých druhů na suchých trávnících nebo predikce budoucího přežívání druhů suchých trávníků v měnící se krajině.
Abstract v angličtině:
Summary Past extensive changes in land use have resulted in fragmentation of species habitats. Changes in landscape structure have provoked discussion about the prospects of species of fragmented habitats in the future agricultural landscape. Landscape dynamics of plant species is basically a result of extinction and colonization rates. Many studies have confirmed the former expectation that a number of habitats suitable for a plant species in a landscape stay unoccupied. The differences in species distribution and proportion of suitable habitats occupied by a given species are hypothesized to be due to the area and isolation of suitable habitats and colonization and survival ability of a given species. To understand species dynamics in a changing landscape, first we have to reveal the relationships between the distribution of species and their proportion of occupied habitats, habitat age, habitat configuration and species colonization and survival ability. After the complete understanding of the determinants of species dynamics we will be able to predict reliably species prospect in the future. The very basic aim of this thesis was to reveal the determinants of landscape dynamics of dry grassland species in terms of their distribution and frequency in the landscape. The importance of correct identification of habitats suitable for a species in studies exploring determinants of species dynamics and distribution is obvious. There is, however, no single approach that would guarantee correct identification of habitats suitable for a species. In the Chapter 1 I demonstrated a potential advantage of parameters derived from species composition and recommended their inclusion among habitat characteristics commonly used in species distribution models. In Chapter 2 I confirmed the hypothesis that isolation based on the number of target species in source habitats can explain colonization of focal abandoned fields by dry grassland species better than isolation based on the area of the habitats. I also confirmed that abandoned fields in the study landscape were successfully colonized by a large set of dry grassland species that are frequent in the dry grasslands. However, the rare species that are the object of interest in conservation biology occupied abandoned fields rarely. It suggests that abandoned fields can serve as potential habitats to only a part of the grassland species. I also revealed that the presence of about 30% of tested dry grassland species is still affected by habitat configuration in the past (Chapter 3). Different species life-history traits relate to species dependence on historical vs. present habitat configuration. I consequently identified that the number of available suitable habitats is the major factor determining proportional habitat occupancy of these species (Chapter 4). The results also suggest differences in the quality of old and young habitats. The lack of suitable habitats is the main constraint in the dynamics of rare species. I assume that the only effective way to support the dynamics and distribution of rare species is to establish new grasslands with habitat quality similar to the quality of the old dry grasslands or to restore the quality of existing unsuitable habitats by introducing the appropriate management. In Chapter 5 I also found that factors affecting local species dynamics such as browsing by large herbivores can be very important for landscape-level dynamics of species with slow response to landscape changes. I suppose that these species can be potentially threatened by increasing number of large herbivores in the landscape. Although I revealed some processes driving dynamics and distribution of dry grassland species in the landscape, there is still room for further research regarding the dominance of some species in dry grasslands and the prediction of future prospect of dry grassland species.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. 3.91 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Petr Sklenář, Ph.D. 151 kB