velikost textu

Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Základní principy správního trestání se zaměření na zásadu "ne bis in idem"
Název v angličtině:
Basic principles of imposing administrative penalties with special regard to the "ne bis in idem" principle"
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kevin Mach
Vedoucí:
doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Oponent:
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.
Id práce:
221854
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
29. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ne bis in idem, principy přestupkového řízení, základní zásady přestupkového řízení
Klíčová slova v angličtině:
ne bis in idem, principles of an offence proceeding, key principles of an offence proceeding
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá tématem základních zásad přestupkového řízení, přičemž ústřední pozornost je věnována zásadě ne bis in idem (ne dvakrát v téže věci). Cílem práce je představit základní zásady, které by měly najít své uplatnění v přestupkovém řízení, popř. v procesu trestání obecně. Za tímto účelem jsem zvolil metodu analýzy, kdy porovnávám výčet jednotlivých zásad přestupkového (trestního) řízení a jejich obsah podle jednotlivých autorů. Po zjištění, že v doktríně nepanuje shoda na tom, které zásady se v řízení o přestupku mají aplikovat, jsem se pokusil o syntézu těchto rozdílných názorů, a to tak, že jsem vybral jednotlivé zásady, na kterých se většina autorů shoduje, a k nim přidal další zásady, které by se měly v řízení o přestupku uplatnit podlé mého názoru. K jednotlivým zásadám jsem připojil stručný komentář, abych čtenáře uvedl do problematiky. Na základě takto vybraných zásad jsem následně vytvořil unikátní seznam základních zásad přestupkového řízení, tedy zásad, které by se zcela určitě měly v řízení o přestupku aplikovat. Z tohoto výčtu základních zásad přestupkového řízení jsem vybral zásadu ne bis in idem, které jsem věnoval nejvíce pozornosti, neboť uvedenou zásadu lze považovat za nejvíce problematickou. Uvedenou problematičnost lze spatřovat zejména v tom, že se její teoretické pojetí v právních řádech významně liší, což je výrazné specifikum právě této zásady. V praxi lze problematičnost spatřovat v měnícím se výkladu této zásady ze strany Evropského soudu pro lidská práva, který byl v jednotlivých případech protichůdný. V diplomové práci čtenáři představuji teoretická východiska zásady ne bis in idem, její vývoj v pramenech, ale i vývoj v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva, který demonstruji na mnoha rozhodnutích tohoto soudu. V závěru této práce nastiňuji problematiku mezinárodního uplatnění zásady ne bis in idem, kde poukazuji na fakt, že zatímco podle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod se mezinárodního uplatnění této zásady nelze úspěšně dovolat, podle unijních pramenů práva to možné je.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis discusses the topic of the basic principles of offence proceedings, whereas attention is primarily focused on the principle of ne bis in idem (not twice against the same thing). The purpose of this work is to present the key principles that should be applied during an offence proceeding, or during the process of punishment in general. For this purpose I chose the method of analysis, during which I compared a list of individual principles of offence (criminal) proceedings and their content according to individual authors. After establishing that no accord has been reached in this doctrine in regard to which principles should be applied during an offence proceeding, I endeavoured to synthesise these differing opinions by selecting the individual principles on which most authors agree and add additional principles, which should be applied during an offence proceeding in my opinion. On the basis of these selected principles I subsequently created a unique list of the key principles of an offence proceeding, e.g. principles that should certainly be applied during an offence proceeding. I added a brief commentary to the individual principles in order to explain the issue to the reader. On the basis of this list of key principles applicable to offence proceedings I chose the principle ne bis in idem, which I focused on, because the aforementioned principles can be considered the most problematical. It can be considered problematical particularly because its theoretical concept differs considerably in legal codes, which is a distinctive specific of this principle in particular. In practice this problematic nature can be attributed to interpretation of this principle by the European Court for Human Rights, which is conflicting in individual cases. In my diploma thesis I present the theoretical possibilities of the ne bis in idem principle, its development in various sources and also its development in the legal practice of the European Court for Human Rights, which is evidence of the many rulings by this court.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kevin Mach 1.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kevin Mach 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kevin Mach 55 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Helena Prášková, CSc. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Josef Vedral, Ph.D. 84 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Martin Kopecký, CSc. 152 kB