velikost textu

Explozivní síla v kondiční přípravě fotbalistů kategorii dorostu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Explozivní síla v kondiční přípravě fotbalistů kategorii dorostu
Název v angličtině:
Explosive power in conditioning young soccer players
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Aleš Presl
Vedoucí:
PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D.
Id práce:
221699
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Studijní oddělení (51-100100)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (N7401)
Obor studia:
Tělesná výchova a sport (TVS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
15. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dorostenecká kategorie, silové schopnosti, dolní končetiny, intervenční program, komparace
Klíčová slova v angličtině:
youth category, strength abilities, lower limbs, intervention program, comparation
Abstrakt:
Bibliografická identifikace PRESL, Aleš: Explozivní síla v kondiční přípravě fotbalistů v kategorii dorostu. Diplomová práce. Univerzita Karlova. Fakulta tělesné výchovy a sportu. Katedra atletiky. Vedoucí práce: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. Praha: FTVS UK, 2019. Abstrakt Název: Explozivní síla v kondiční přípravě v kategorii dorostu Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je zjistit vliv intervenčního kondičního programu na rozvoj explozivní síly dolních končetin pomocí plyometrických cvičení v dorostenecké kategorii ve fotbale a jeho následná komparace ve třech měřeních mezi experimentální a kontrolní skupinou. Metody: Testování bylo provedeno pomocí čtyř motorických testů a intervenčním programem s plyometrickými cviky se dvěma skupinami. 16 fotbalistů ve věku 17,6 ± 0,9 se zúčastnilo 3 měření s odstupem 4 týdnů. Data byla zpracována pomocí základních statistických metod. Výsledky: Intervenční kondiční program měl pozitivní vliv na zvýšení úrovně výbušné síly u experimentální skupiny. Vlivem úvodní části TJ a 3 měření se významně zlepšila i kontrolní skupina. Klíčová slova: dorostenecká kategorie, silové schopnosti, dolní končetiny, intervenční program, komparace
Abstract v angličtině:
Bibliographic identification PRESL, Aleš: Explosive power in fitness training of soccers in teengers. Diploma thesis. Charles Univerzity. Faculty of Physical Education and Sport. Department of Athletic. Supervisor: PhDr. Radim Jebavý, PhD. Prague: FTVS UK, 2019. Abstract Title: Explosive power in fitness of soccers in teengers Objectives: The main of the thesis is to determine the influence of the interventional fitness program on the development of explosive strength of the lower extremities by means of plyometric exercises in the youth category in football and its subsequent comparison in three measurements between the experimental and control group. Methods: Testing was performed using four motor tests and an intervention program with two-group plyometric exercises. 16 footballers aged 17.6 ± 0.9 took part in 3 measurements with an interval of 4 weeks. The data were processed using basic statistical methods. Results: The interventional fitness program had a positive effect on increasing the level of explosive strength in the experimental group. Due to the introductory part of TJ and 3 measurements, the control group also improved significantly. Keywords: youth category, strength abilities, lower limbs, intervention program, comparison
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Aleš Presl 3.6 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Aleš Presl 217 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Aleš Presl 215 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Radim Jebavý, Ph.D. 192 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Kokštejn, Ph.D. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Jan Feher 153 kB