velikost textu

3D strategicko-bojová počítačová hra pre viac hráčov

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
3D strategicko-bojová počítačová hra pre viac hráčov
Název v češtině:
3D strategicko-bojová počítačová hra pro více hráčů
Název v angličtině:
3D strategic-combat multiplayer computer game
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Stacho
Vedoucí:
Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jakub Gemrot
Id práce:
221663
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Program studia:
Informatika (B1801)
Obor studia:
Programování a softwarové systémy (IPSS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Unity, 3D hra, strategické hry, RPG hry
Klíčová slova v angličtině:
Unity, 3D game, strategic games, RPG games
Abstrakt:
Mnoho hráčov má v obľube strategické a RPG hry. V dnešnej dobe je považované za samozrejmosť, mať možnosť hrať hru proti viacerým hráčom z celého sveta, čo tvorí základný prvok pri návrhu a implementácií našej hry. Cieľom práce je návrh a implemen- tácia 3D počítačovej hry pre viac hráčov s bojovými a strategickými prvkami, ktorá je hraná z pohľadu tretej osoby, s využitím moderných prostriedkov pre tvorbu hier. Hráč má za úlohu ťažiť drevo zo stromov v hernom svete, ktoré môže použiť na stavanie, vylep- šovanie budov a vytváranie pracovníkov, ktorý drevo ťažia. Taktiež sa v hre nachádzajú neutrálne dediny, ktoré po ich dobití dodávajú hráčovi suroviny, potrebné pre výzbroj, určenú na boj s hráčom z nepriateľského tímu. Cieľom hry je zničiť nepriateľskú hlavnú budovu. Hru je možné hrať online 1 proti 1 hráčovi, kde je možné pripojenie hráčov z celého sveta. Pri implementácii sme použili herný engine Unity, ktorý nám poskytuje ši- rokú podporu pri vytváraní hier. V tejto práci riešime vlastnú implementáciu vytvárania zápasov, ktoré umožňujú vytvárať hry, či pripájať hráčov do konkrétnych hier. V rámci analýzy diskutujeme o voľbe najlepšieho frameworku na vytváranie multiplayer hier v kontexte enginu Unity, či riešime problém interakcie hráčskej postavy s okolným svetom. 1
Abstract v angličtině:
Many players like to play strategic and RPG games. Nowadays, is almost necessary, that player can play against players all over the world, which will be the key element in designing and implementation of our game. The goal of the thesis is to design and im- plement a 3D computer game with multiplayer mode with action and strategic elements, which is played from a third-person view while using modern tools for creating games. The player can gather wood from trees in the world, which can be used to either build or upgrade structures and creating nonplayer entities, that are gathering this resource by themselves. In the game, we can found neutral buildings. When they are captured, they produce other types of resources, which can be used for equipment to be able to fight against other players. The goal of the game is to destroy the enemy’s main building. The game offers multiplayer mode 1v1, where any player around the world can connect and play. The game is implemented using the Unity game engine, which offers wide options for game creation. In this thesis, we are solving matchmaking problems and implementing our own solution, which offers players to either create or connect to a game. Within pro- blem analysis, we discuss choosing the best framework supporting creating multiplayer games inside Unity, or we solve player interaction problems with the game world. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Stacho 135.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Jakub Stacho 496.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Stacho 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Stacho 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Ježek, Ph.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jakub Gemrot 529 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Ing. Petr Tůma, Dr. 152 kB