velikost textu

Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa.

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa.
Název v angličtině:
Alternation of bile production due to iron depletion.
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Marie Šimková
Vedoucí:
Mgr. Alena Prašnická
Oponent:
Mgr. Lucie Hyršová
Id práce:
221552
Fakulta:
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (FaF)
Pracoviště:
Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Program studia:
Farmacie (M5206)
Obor studia:
Farmacie (FAR)
Přidělovaný titul:
PharmDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
železo, cholesterol, žlučové kyseliny,
Klíčová slova v angličtině:
iron, cholesterol, bile acids
Abstrakt:
Abstrakt Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biologických a lékařských věd Studentka: Marie Šimková Školitel: Mgr. Alena Prašnická Název diplomové práce: Změna tvorby žluče v důsledku nedostatku železa Úvod: Játra mají nezaměnitelnou funkci při tvorbě a sekreci žluče. Tato tekutina slouží jako hlavní exkreční cesta pro některé endogenní a exogenní látky. Další vlastností jater je také schopnost ukládat látky, které jsou nezbytné pro správnou funkci organismu, jako je například železo. Ukazuje se, že právě železo by mohlo mít vliv na tvorbu a sekreci žluče. Cíl práce: Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda má nedostatek železa vliv na syntézu a metabolismus žluče, a to především žlučových kyselin, a na změny exprese příslušných transportérů. Metody: Samci potkanů kmene Wistar (n=6 v každé skupině, 250 ± 20 g) byli rozděleni do dvou skupin: kontrolní skupina (Chow diet) krmena standardní dietou a skupina s deplecí železa (ID), která byla krmena dietou s nízkým obsahem železa po dobu 21 dní. Pro zjištění změny toku žluče byla sbírána žluč po dobu 120 min během in vivo kinetické studie. Analýza exprese transportérů pro žluč a enzymů, zodpovědných za de novo syntézu žlučových kyselin, byla provedena na úrovni mRNA (qRT-PCR) a proteinu (Western blot). Výsledky: Deplece železa vedla u potkanů ke zvýšenému toku žluče. Tento efekt je způsoben up-regulací enzymů zodpovědných za de novo syntézu žlučových kyselin. Tato změna nebyla doprovázena up-regulací hlavních apikálních transportérů (Bsep, Mrp2), ale došlo k up-regulaci basolaterálního transportéru pro žlučové kyseliny (Ntcp). Závěr: Z předkládané práce vyplývá, že deplece železa má choleretický účinek. Tento efekt je zřejmě způsoben up-regulací enzymů důležitých pro de novo syntézu žlučových kyselin, avšak není doprovázen změnou exprese transportérů. Klíčová slova: železo, žlučové kyseliny
Abstract v angličtině:
Abstract Charles University Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Student: Marie Šimková Supervisor: Mgr. Alena Prašnická Title of diploma thesis: Alternation of bile production due to iron depletion Introduction: Liver has an irreplaceable role in the production and secretion of bile. This body fluid serves as the main excretion way of some endogenous and exogenous substances. Another liver property is the ability to store substances essential for correct functions of the body, e.g. iron. It has been shown that iron could have an impact on the bile production and secretion. Aim: The aim of this diploma thesis was to discover an impact of iron depletion on the bile synthesis and metabolism, especially on bile acids, and the way it affects transporters expression. Methods: Male Wistar rats (n=6 in each group, 250 ± 20 g) were divided into two groups: control group (Chow diet) fed with standard diet and iron depletion group (ID), fed with iron depletion diet for 21 days. To investigate the changes in bile flow, the bile had been collected for 120 min during in vivo clearance study. The analysis of the changes in expression of bile transporters and enzymes responsible for de novo bile acid synthesis was performed at the mRNA (qRT-PCR) and protein (Western blot) levels. Results: Iron depletion led to the increase of bile flow in rats. The effect was caused by up-regulation of enzymes involved in bile acid de novo synthesis. However, there were no changes in the expression of the main apical tranporters (Bsep, Mrp2), but the up-regulation of basolatral transporter for bile acids (Ntcp) was observed. Conclusions: The results from this study have shown that iron depletion in rats has choleretic effect. This effect is probably caused by up-regulation of enzymes involved in bile acid de novo synthesis, nevertheless without any changes in expression of the transporters. Keywords: iron, bile acids
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Šimková 1.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Šimková 125 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Šimková 121 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Hyršová 130 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 94 kB