velikost textu

Nadané děti na prvním stupni základní školy a jejich sociální dovednosti

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nadané děti na prvním stupni základní školy a jejich sociální dovednosti
Název v angličtině:
Gifted children at the first level of elementary school and their social skills
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Zuzana Jonáková
Vedoucí:
Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
221526
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (B7501)
Obor studia:
Pedagogika (PD)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
31. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
nadání|emoční inteligence|sociální dovednosti|první stupeň|základní škola|Nadané děti
Klíčová slova v angličtině:
social skills|the emotional intelligence|first level|elementary school|talent|Gifted children
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nadaných dětí na prvním stupni základní školy se specifickým zaměřením na rozvoj jejich sociálních a emočních dovedností. Cílem práce je porozumět faktorům, které u nadaných dětí ovlivňují osvojování sociálních a emočních dovedností, a identifikovat výukové postupy, které nadaným dětem mohou pomoci při rozvoji těchto dovedností. V práci je diskutován koncept nadání a nadaného dítěte a představeny hlavní současné teorie nadání. Věnuje se také historickému přístupu k nadání od doby starého Řecka až do dnešní doby. Následně je řešena otázka, jak nadaným dětem pomoci k rozvoji sociálních a emočních dovedností a k jejich začlenění do třídního kolektivu. Pozornost je zaměřena na podpůrná opatření, která v této oblasti již existují a jejich účinnosti. Závěrem je shrnuto, co ze získaných poznatků lze vyvodit, a jaký přístup má dnešní, tedy hlavně české školství, k nadaným dětem.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis focuses on gifted children at the first level of elementary school, with a specific focus on the children’s social and emotional skills. The aim of this thesis is understanding to factors that influence the development of social and emotional skills of gifted children, as well as identifying educational processes that could help gifted children to develop these skills. The thesis deals with the concepts of talent and gifted child and introduces main giftedness theories. It also informs about historical approaches to giftedness since ancient Greece to these days. Subsequently, the question of how to help gifted children to develop social and emotional skills and to integrate them into the class group is addressed. Attention is focused on support measures that already exist in this area and their effectiveness. In conclusion, there is a summary of what can be deduced from the acquired information and what approach uses contemporary Czech education system to gifted children.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Jonáková 1.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Jonáková 176 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Jonáková 175 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Martin Strouhal, Ph.D. 152 kB