velikost textu

Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera
Název v angličtině:
Nazism versus occultism in the Protectorate Bohemia and Moravia: Lives of Jiří Arvéd Smíchovský and Jan Kefer
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Kristýna Bernardová
Id práce:
221522
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
19. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Protektorát Čechy a Morava, druhá světová válka, Jiří Arvéd Smíchovský, Jan Kefer, Universalia, hermetismus, okultismus, nacismus
Klíčová slova v angličtině:
Protectorate Bohemia and Moravia, second world war, Jiří Arvéd Smíchovský, Jan Kefer, Universalia, hermetism, occultism, nazism
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato rigorózní práce s názvem Nacismus versus okultismus v protektorátu Čechy a Morava: Osudy Jiřího Arvéda Smíchovského a Jana Kefera se zabývá především životním osudy dvou českých hermetiků, Jana Kefera a Jiřího Arvéda Smíchovského, na pozadí jejich vztahu k okultismu a nacismu. Kromě popisu životů obou osobností, s bližším zaměřením na jejich osud v období protektorátu Čechy a Morava, práce obsahuje také kapitolu o dosud téměř neznámé nacistické akci proti tajným vědám a okultistům, která proběhla na území protektorátu v roce 1941. Na začátku textu je čtenář stručně seznámen také se základními pojmy z oblasti okultních nauk a dále se vztahem nacismu a okultismu obecně. Poté následuje již zmíněná kapitola o perzekuci okultistů v protektorátu. Hlavním pilířem práce jsou pak životopisy J. A. Smíchovského a J. Kefera, které se blíže soustředí na období protektorátu. V práci vycházím z množství zdrojů, především z dobových pramenů uložených ve státních i soukromých archivech nebo rozhovoru s pamětníkem. Použitým informačním zdrojům se věnuje kapitola o metodologii práce. Za přínos této rigorózní práce považuji jak shromáždění množství pramenů k osudům obou osobností a ucelený popis jejich životů, tak také výše zmíněnou kapitolu o nacistické akci proti okultistům v protektorátu, jež dosud nebyla odborně zpracována. KLÍČOVÁ SLOVA Protektorát Čechy a Morava, druhá světová válka, Jiří Arvéd Smíchovský, Jan Kefer, Universalia, hermetismus, okultismus, nacismus
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis entitled Nazism versus Occultism in the Protectorate of Bohemia and Moravia: The Fate of Jiří Arvéd Smíchovský and Jan Kefer, deals primarily with the life of two Czech hermeticians, Jan Kefer and Jiří Arvéd Smíchovský, on the background of their relation to occultism and Nazism. In addition to describe the lives of both persons, with a closer focus on their fates during the Protectorate of Bohemia and Moravia, the master thesis also brings a chapter on the almost unknown Nazi action against the secret sciences and occultists which took place in the territory of the Protectorate in 1941. At the beginning of the text, reader gets familiarized with some basic concepts from occult science and the relationship between Nazism and occultism in general. Then follows the aforementioned chapter on the occultists' persecution in the protectorate. The main pillars of the thesis are the biographies of J. A. Smíchovský and J. Kefer which focus more closely on the Protectorate period. In my thesis I work with many sources, especially from historical sources stored in state and private archives or interviews with a witness. The chapter on the methodology of work deals with the used information sources. The contribution of this thesis is collecting a number of sources to the fate of both persons and comprehensive description of their lives, as well as the above-mentioned chapter on the Nazi action against occultists in the Protectorate which has not yet been professionally elaborated. KEY WORDS Protectorate Bohemia and Moravia, second world war, Jiří Arvéd Smíchovský, Jan Kefer, Universalia, hermetism, occultism, nazism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Bernardová 5.24 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Bernardová 121 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Bernardová 98 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 32 kB