velikost textu

Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práce s dětmi s odkladem školní docházky v současné praxi předškolního vzdělávání
Název v angličtině:
Work with children with postponement of school entrance in current practice of pre-school education
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Petra Žáková
Vedoucí:
Mgr. Barbora Loudová Stralczynská
Oponent:
Mgr. Jaroslav Pěnička
Id práce:
221406
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Specializace v pedagogice (B7507)
Obor studia:
Učitelství pro mateřské školy (B MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
1. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
odklad školní docházky, nástup do školy, školní zralost, školní připravenost, spolupráce mateřské a základní školy
Klíčová slova v angličtině:
school attendance postponement, school commencement, school readiness, cooperation of kindergarten and a primary school
Abstrakt:
ABSTRAKT V mé bakalářské práci se zabývám problematikou týkající se odkladů povinné školní docházky. Téma jsem zkoumala v souladu s novými podmínkami – zavedením povinného předškolního vzdělávání pro pětileté děti. Práce je rozdělena na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část slouží jako úvod do tématu. Je zde přiblížen vývoj pohledu na pojmy školní zralost, připravenost a způsobilost a legislativní ukotvení odkladu zahájení školní docházky. Nastíněn je vývoj odkladů školní docházky zhruba od poloviny 20. století do současnosti a stručné srovnání České republiky s jinými evropskými zeměmi v otázce školní docházky. Vzhledem k tomu, že je míra odkladů povinné školní docházky v České republice poměrně vysoká, vybrány byly takové země, kde je podíl odkladů nižší. Cílem praktické části je zjistit, jak probíhá podpora a práce s dětmi s odkladem školní docházky ve vybraných mateřských školách na Vysočině a v Praze. Jako výzkumná metoda byl zvolen polostrukturovaný dotazník s učitelkami a ředitelkami mateřských škol a dále polostrukturovaný rozhovor s vybranými učitelkami/ředitelkami. Z realizovaného výzkumu vzešlo, že většina mateřských škol s dětmi s odkladem školní docházky pracuje, což je zjištění velice pozitivní. Bakalářská práce představuje metody, které jsou v mateřské škole nejčastěji využívané v souladu s tímto tématem, a dále se zaměřuje na důvody, které rozhodnutí o odkladu nejčastěji ovlivňují. KLÍČOVÁ SLOVA odklad školní docházky, nástup do školy, školní zralost, školní připravenost, spolupráce mateřské a základní školy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT In my bachelor´s thesis I am dealing with issues related to the postponement of compulsory school attendance. I have researched the topic in accordance to the new conditions – the introduction of the compulsory pre-school education of five-year-old childern. The thesis is divided into two main parts − a theoretical part and a practical one. The purpose of the theoretical part is to introduce the topic. The development of the view on the concepts of school maturity, readiness and competence, and the legislative legalisation of the postponement of beginning of the schol attendance is presented here. It also outlines the development of postponements of school attendance from approximately, the middle od the 20th century to the present, and a brief comparison of the Czech Republic and some other European countries concerning the issue of school attendance. Since the rate of postponements of compulsory school attendance in the Czech Republic is relatively high, the countries where the share of posponements is lower, we used for the comaprison. The aim of practical part is to find out how are the childern with postponed school attendance in selected kindergartes in the Vysočina region and Prague being prepared and supported fot the future school attendance. A semi-structured questionnaire with kindergarten teachers and semi-structured interview with selected teachers was chosen as the research method. The research showed that most kindergartens work with childern with postponed school attendance, which is a very postitive finding. The bachelor´s thesis presents the methods of preparation for further eduaction that are most often used in kindergartens in case of postponed attendance, and also focuses on the reason that most often affect the decision to postopne one´s school attendance. KEYWORDS school attendance postponement, school commencement, school readiness, cooperation of a kindergarten and a primary school
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Petra Žáková 945 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Petra Žáková 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Petra Žáková 97 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 235 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jaroslav Pěnička 234 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. Barbora Loudová Stralczynská 153 kB