velikost textu

Korporátní struktury

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Korporátní struktury
Název v angličtině:
Corporate structures
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Simona Posmiková
Vedoucí:
JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Pavlína Vondráčková
Id práce:
221392
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
korporátní struktury, daňová optimalizace, limity využívání korporátních struktur, OECD, BEPS
Klíčová slova v angličtině:
corporate structures, tax optimization, usage limits of corporate structures, OECD, BEPS
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem práce je určit a podrobně prozkoumat možnosti využití daňových korporátních struktur při ovlivňování daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na společníky těchto právnických osob. První část práce představuje teoretický rámec, především vysvětlení základních pojmů týkajících se daňových korporátních struktur a nejdůležitějších limitů při jejich sestavování. Tato část rovněž zahrnuje doporučení předložené především organizací OECD, která má za cíl odstranit části právních úprav, které umožňují přesouvání zisků mezi subjekty nebo mají za cíl vyplnit mezery v těchto právních předpisech, které to umožňují nebo které umožňují využití daňových úlev v neodůvodněných případech. Práce též obsahuje aktuální právní úpravu Evropské unie a České republiky v oblasti daňové politiky. První část práce ve výše zmíněném kontextu je zpracována v kapitolách 1 až 5. V druhé části práce, která je obsažena v kapitole 6., analyzuji nastavení korporátní struktury skupiny Amazon a navrhuji možné metody stanovení obvyklých cen pro transakce uskutečněné v rámci této skupiny na území České republiky. Taktéž v této části porovnávám možné vlivy na daňové zatížení v případě rozdílně nastavené struktury podnikání skupiny Amazon. Závěry této práce mohou posloužit jako inspirace při sestavování jiných struktur podnikání. Práce především může posloužit taky jako návod pro subjekty při sestavování korporátních struktur z hlediska daní, a jak pomocí této struktury snížit pravděpodobnost možnosti doměření daně správcem daně. Výsledkem práce je potvrzení hypotézy, že dosavadní daňová právní úprava nejen v České republice, ale také na mezinárodní úrovni, neeliminuje všechny nežádoucí možnosti nastavení struktury podnikání, jejichž cílem je snížení daňových výdajů. Klíčová slova korporátní struktury, daňová optimalizace, limity využívání korporátních struktur, OECD, BEPS
Abstract v angličtině:
Abstract The main goal of the thesis is to identify and explore the possibilities of using corporate tax structures in detail. And, moreover, how it influences corporate income tax and personal income tax with a focus on the partners of these corporate entities. The first part of the thesis represents the theoretical framework, especially the explanation of the basic concepts related to tax corporate structures and the most important limits in their compilation. This section also includes recommendations primarily made by the OECD to remove parts of the legislation that allows the transfer of profits between entities or to fill gaps in this legislation that allows the use of tax relief in unjustified cases. The thesis also contains the current legislation of the European Union and the Czech Republic regarding tax policy. The first part of the thesis in the above context is processed in chapters 1 to 5. In the second part, starting from chapter 6, I analyse the adjustment of the corporate structure of the Amazon group and I make suggestions for possible methods of establishing transfer prices for transactions carried out within this group in the Czech Republic. In this section of the thesis I also compare the possible effects on the tax burden in the case of a differently set corporate structure of the Amazon Group. The conclusions of this thesis can serve as an inspiration in the compilation of other corporate structures. In particular, the thesis may also serve as a guideline when setting up corporate structures in terms of taxes and how to reduce the probability of tax assessment by the tax administrator. The goal of this thesis is to confirm the hypothesis that the current tax legislation not only in the Czech Republic, but internationally, does not eliminate all the unacceptable possibilities of setting up a corporate structure, which aims to reduce tax expenditures. Keywords corporate structures, tax optimization, usage limits of corporate structures, OECD, BEPS
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Simona Posmiková 896 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Simona Posmiková 119 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Simona Posmiková 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Novotný, Ph.D. 329 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavlína Vondráčková 296 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 152 kB