velikost textu

Exekutivní dysfunkce u poruch schizofrenního spektra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Exekutivní dysfunkce u poruch schizofrenního spektra
Název v angličtině:
Executive Dysufnctions in the Schizophrenia Spectrum Disorders
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Anna Horáková
Vedoucí:
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Zuzana Dvořáková
Id práce:
221302
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
exekutivní dysfunkce|endofenotyp|poruchy schizofrenního spektra|schizofrenie|MRI
Klíčová slova v angličtině:
executive dysfunction|endophenotype|schizophrenia|schizophrenia-spectrum disorders|MRI
Abstrakt:
Abstrakt Schizofrenie je ze značné části geneticky podmíněná. Jednou z heritabilních charakteristik této poruchy je kognitivní deficit, který je do jisté míry detekovatelný i u zdravých sourozenců jedinců se schizofrenií. Jedním z kognitivních deficitů, který je dle recentních výzkumů rovněž kandidátem na to být považován za specifickou heritabilní charakteristiku, je i exekutivní dysfunkce. Exekutivní dysfunkce je korelována se změnami funkční konektivity ve specifických neurálních okruzích. Funkční změny jsou v této bakalářské práci diskutovány a asociovány s výsledky v neuropsychologických testech. Předložený návrh výzkumného projektu si klade za cíl replikovat exekutivní dysfunkce (konkrétně v doménách inhibiční kontroly, pracovní paměti a kognitivní flexibility) u jedinců s diagnózou schizofrenního spektra a jejich příbuzných prvního stupně. V případě replikace tohoto výsledku by exekutivní dysfunkce a její neurální koreláty mohly být považovány jako validní endofenotyp potenciálně využitelný v diagnostice a prevenci této závažné poruchy. Klíčová slova exekutivní dysfunkce, endofenotyp, poruchy schizofrenního spektra, schizofrenie, MRI
Abstract v angličtině:
Abstract Schizophrenia is from a considerable part genetically conditioned. One of the heritable characteristics of this disorder is a cognitive deficit, which is to the some point even detected in healthly siblings of individuals with schizophrenia. One of the cognitive deficits, which according to recent research is a candidate for its consideration as a specific heritable characteristic as well, is also executive dysfunction. Executive dysfunction is correlated with changes of functional connectivity in the specific neural circuits. In this bachelor thesis, the functional changes are discussed and are associated with results of neuropsychological tests. Submitted research proposal aims to replicate the executive dysfunction (specifically in the domains of inhibitory control, working memory and cognitive flexibility) of schizophrenics and their first-degree relatives. In the matter of replication of this result, executive dysfunction and its neural correlation might be considered as a valid endophenotype, potentially useful in diagnostics and prevention of this serious disorder. Keywords executive dysfunction, endophenotype, schizophrenia, schizophrenia-spectrum disorders, MRI
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Anna Horáková 4.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Anna Horáková 47 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Anna Horáková 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Zuzana Dvořáková 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.D. 153 kB