velikost textu

Reorganizace dle insolvenčního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reorganizace dle insolvenčního práva
Název v angličtině:
Reorganization under insolvency law
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Štěpán Svoboda
Vedoucí:
JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
Oponent:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Id práce:
221289
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 5. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Insolvenční řízení, úpadek, reorganizace.
Klíčová slova v angličtině:
Insolvency proceedings, bankruptcy, reorganization.
Abstrakt:
Reorganizace dle insolvenčního práva Abstrakt Cílem této diplomové práce na téma Reorganizace dle insolvenčního práva je podat ucelený popis nejdůležitějších institutů reorganizace jako jednoho ze sanačního prostředku řešení úpadku dlužníka a analýza těchto institutů. Reorganizace je v českém právním řádu upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Diplomová práce je rozdělena na dvě části, které jsou dále členěny na kapitoly a subkapitoly. První část diplomové práce je věnována institutům insolvenčního řízení společných všem způsobům řešení úpadku s přihlédnutím k reorganizaci. Tato část se člení na pět kapitol věnujících se zahájení insolvenčního řízení, vymezení pojmu úpadku a hrozícího úpadku, obsahu a náležitostem insolvenčnímu návrhu, účinkům spojeným se zahájením insolvenčního řízení a projednání insolvenčním návrhu a rozhodnutí o něm. Druhá část je pak věnována analýze samotné reorganizace, a to od podání návrhu na povolení reorganizace až po skončení reorganizace. Tato část je členěna do osmi kapitol, které se detailně věnují jednotlivým institutům reorganizace. První dvě kapitoly se věnují pojmu reorganizace, tak jak ho vymezuje zákon, a její přípustnosti. Třetí a čtvrtá kapitola se zabývá návrhem na povolení reorganizace a rozhodování o něm. Pátá kapitola se věnuje rozdělení věřitelů do skupiny, které je důležité pro hlasování věřitelů o reorganizačním plánu. Právě reorganizační plán je tématem následující kapitoly. Reorganizační plán je klíčovým dokumentem reorganizace, a tudíž je mu věnována poměrně velká část práce. Předmětem kapitoly sedmé je provádění reorganizačního plánu, která je zaměřena především na účinky reorganizačního plánu a kontrolu při jeho provádění. Poslední kapitola je věnována skončení reorganizace, kdy může dojít ke zrušení rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu, přeměně reorganizace v konkurs anebo ke splnění reorganizačního plánu.
Abstract v angličtině:
Reorganization under insolvency law Abstract The goal of this diploma thesis „Reorganization under insolvency law“ is to provide coherent description of the most important legal institutes of reorganization, which is non-liquidation form of solution of bankruptcy and analysis of these institutes. Reorganization is regulated by the Act. No. 182/2006 Coll, on insolvency and modes of its solutions. The thesis is divided into two parts that are further divided into chapters and subchapters. The first part describes institutes of insolvency proceedings that are common to all forms of solution of bankruptcy with focus on reorganization. This part is divided into five chapters that describe initiation of insolvency proceedings, bankruptcy, content and essentials of motion on insolvency, effects of initiating insolvency proceedings and consideration of motion on insolvency and court decision about it. The second part contains analysis of the reorganization from its start to its end. This part is divided into eight chapters which explain institutes of reorganization in detail. First and second chapter provide a definition of the reorganization and admissibility of reorganization as defined by law. Third and fourth chapter describe motion on permission of reorganization and the method of its approving by creditors and courts. Fifth chapter provides distribution of creditors into groups which is important for creditors voting about reorganization plan. The reorganization plan is topic of following chapter. The reorganization plan is key document and therefore represents a big part of this thesis. The topic of seventh chapter is implementation of reorganization plan which is mainly focused on effects of the reorganization plan and control of its implementation. Final chapter describes ways of ending of reorganization when court can annul the permission of reorganization plan, transfer of reorganization into bankruptcy or meeting the reorganization plan can happen.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Štěpán Svoboda 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Štěpán Svoboda 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Štěpán Svoboda 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Petr Smolík, Ph.D. 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 152 kB