velikost textu

Změny mikrostruktury v různých krajinných typech

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny mikrostruktury v různých krajinných typech
Název v angličtině:
Changes of landscape structure in the different landscape types
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Lebduška
Vedoucí:
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
Id práce:
221234
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
2. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
struktura krajiny, krajinná heterogenita, land-use, krajinné metriky, změny krajiny
Klíčová slova v angličtině:
landscape structure, landscape heterogeneity, land-use, landscape metrics, change of landscape
Abstrakt:
Abstrakt Mikrostruktura krajiny je dána výsledkem působení přírodních a lidských faktorů. Změny, které se v mikrostruktuře krajiny Česka odehrály závisí na míře a intenzitě působení člověka v různých krajinných typech. Tato práce se věnuje problematice toho, jaký vliv měly změny krajinné mikrostruktury, které proběhly mezi lety 1950 a 2018 na mikrostruktury a krajinný pokryv v jednotlivých krajinných typech. Tyto změny byly vypočteny v modelových lokalitách o velikost 1x1 km, určených náhodným výběrem v rámci krajinných typů. Tyto modelové lokality byly porovnány na základě leteckých snímků z 50. let 20. století a z roku 2018, na jejichž základě byly vypočteny krajinné metriky a analyzován krajinný pokryv. Následně byly srovnány změny, které se v těchto modelových lokalitách odehrály. Výpočty následně prokázaly odlišnosti ve změně krajinné struktury, zejména v podobě homogenizace krajiny. V těchto změnách jsou také patrné odlišnosti, specifické pro každý krajinný typ. Klíčová slova: struktura krajiny, krajinná heterogenita, land-use, krajinné metriky, změny krajiny
Abstract v angličtině:
Abstract Landscape structure is affected by combination of human and natural influences. Changes, which took place in landscape structure of Czechia depends on degree and intensity of human influence in different types of landscape. This work was devoted to problematics of landscape structure changes, which took place between years 1950 and 2018, and how did they affected the landscape microstructure and land cover in different landscape types. These changes were computed in model location of 1x1 km in size, set by random selection in landscape types. These model locations were compared based on aerial photography from fifties of twentieth century and from year 2018, and on their basis were computed landscape metrics and analysed land cover. The changes which took place in these locations were the compared. The calculations had proved the difference in change of landscape structure, especially by homogenization of landscape. In these changes are evident differences, specific for each landscape type. Keywords: landscape structure, landscape heterogeneity, land-use, landscape metrics, change of landscape
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Lebduška 3.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Lebduška 68 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Lebduška 62 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Dušan Romportl, Ph.D. 110 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D. 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Marek Křížek, Ph.D. 152 kB