velikost textu

Práva dítěte v mezinárodních dokumentech v oblasti soudnictví ve věcech mládeže

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Práva dítěte v mezinárodních dokumentech v oblasti soudnictví ve věcech mládeže
Název v angličtině:
The Rights of a Child in International Documents in Juvenile Justice
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Minh Tra Pham
Vedoucí:
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc.
Id práce:
221144
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Práva dítěte, Lidská práva, Přístup ke spravedlnosti
Klíčová slova v angličtině:
Rights of a Child, Human Rights, Access to Justice
Abstrakt:
Práva dítěte v mezinárodních dokumentech v oblasti soudnictví ve věcech mládeže Abstrakt Děti v konfliktu se zákonem patří mezi zvláště zranitelné skupiny osob. Jejich zranitelnost v tomto případě vyplývá z kombinací faktorů. Z jedné strany je zranitelnost dítěte dána jeho častou závislostí na dospělých osobách a jeho specifickým postavením dítěte, na druhé straně je pro práva dítěte riziková rovněž samotná situace, kdy se dítě dostává do styku se systém trestního soudnictví. I v těchto situacích je však dítě stále plnohodnotným nositelem práv a může se těchto práv a jejich ochrany dožadovat. Každý stát by měl proto zajistit odpovídající ochranu delikventním dětem a dbát tak svých mezinárodních závazků. Na půdě Organizace spojených národů vzniklo mnoho dokumentů závazných i doporučujících, které společně vytváří mezinárodněprávní standardy a normy soudnictví ve věcech dítěte. Za nejvýznamnější dokument je považována Úmluva o právech dítěte z roku 1989, která letos slaví 30 let od svého přijetí. Pro tuto práci mají význam zejména čtyři obecné principy Úmluvy o právech dítěte společně se zvláštními principy pro oblast trestního systému soudnictví dětí zakotvenými v článku 40 a článku 47. Jak se mezinárodní dokumenty staví k delikventním dětem, a jakým způsobem balancují zájem na ochraně společnosti a zájmy a blaho dítěte bude více zkoumáno v této práci. Záměrem práce je hlavně zmapovat jednotlivá práva, která dětem v konfliktu se zákonem náleží podle jednotlivých mezinárodněprávních dokumentů OSN. Práce identifikuje konkrétní práva a jejich význam z pohledu mezinárodního práva a rovněž povinnosti, které z toho vyplývají státům. Dále jsou dotčeny konkrétní zásady, které systém soudnictví ve věcech dětí provází a také záruky spravedlivého procesu. V poslední části se práce soustředí na implementaci mezinárodních standardů v České republice, kdy jsou zdůrazněny nedostatky vytýkané Výborem OSN pro práva dítěte a Výborem OSN pro lidská práva. Klíčová slova Práva dítěte, Lidská práva, Přístup ke spravedlnosti
Abstract v angličtině:
Upholding the International Rights of Children in Conflict with the law Abstract Children in conflict with the law are a particularly vulnerable group. This vulnerability results from their specific status as children as well as their contact with the justice system. Generally, children are vulnerable due to their frequent dependence on adults and societal views that children are subordinate to them. When children, who are already vulnerable due their status, come into contact with the criminal justice system, their rights are at further risk for violation. However, even in these situations, the child is still a fully-fledged bearer of his or her rights and can claim protection and fulfillment thereof. Therefore, each state should ensure adequate protection for children in conflict with the law thus respecting its obligations stipulated in international law. Many binding and non-binding documents were adopted by various bodies within the United Nations (UN). Taken together, these documents form the international legal standards and norms on which the international juvenile justice framework is based. This year, the United Nations Convention on the Rights of the Child of 1989 (UNCRC), which is considered to be the most important document informing the international juvenile justice framework, celebrates its 30th anniversary. In particular, the four general principles of the UNCRC, together with its principles that specifically focus on juvenile justice as enshrined in Article 40 and Article 47, are relevant to this theses. This thesis examines the manner in which international documents deal with children in conflict with the law and analyses how these documents go about balancing the child’s interests and well-being with the interests of society. The main aim of the thesis is to map the individual rights that are provided to children in conflict with the law by UN international law documents. The thesis identifies specific rights and their importance from the perspective of international law as well as highlighting the corresponding obligations of States. The specific principles underlying the child justice system, as well as the guarantees of a fair trial, are also considered. In the last part of the theses, the focus is on the implementation of international standards in the Czech Republic with an emphasis on the deficiencies pointed out by the UN Committee on the Rights of the Child and the UN Committee on Human Rights. Keywords Rights of a Child, Human Rights, Access to Justice 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Minh Tra Pham 1.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Minh Tra Pham 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Minh Tra Pham 72 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. 818 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 102 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. 152 kB