velikost textu

Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv endokrinního disruptoru bisfenolu S na lidské zdraví a reprodukci
Název v angličtině:
Effect of endocrine disruptor bisphenol S on human health and reproduction
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bára Procházková
Vedoucí:
prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Oponent:
Mgr. Lukáš Děd, Ph.D.
Id práce:
221137
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Endokrinní disruptor, bisfenol S, lidské zdraví, reprodukce, plodnost
Klíčová slova v angličtině:
Endocrine disruptor, bisphenol S, human health, reproduction, fertility
Abstrakt:
Abstrakt Bisfenol S (BPS) je environmentální polutant, který od roku 2011 nahradil v řadě plastových a papírových produktů bisfenol A (BPA) jako jeho bezpečnější “BPA-free“ alternativa. Vzhledem k rychlé náhradě však nedošlo k podrobnému prozkoumání jeho potenciálních negativních účinků a vzhledem jeho strukturální similaritě s BPA řada studií předpokládá, že působí, stejně jako BPA, jako endokrinní disruptor. Jeho užití je široké a BPS je celosvětově rozšířen, nachází se v životním prostředí a byl detekován v tkáních zvířat i člověka. Nicméně celkový vliv BPS na organismus zůstává nejasný, tato práce se soustředí na shromáždění dostupných zdrojů o jeho vlivu na reprodukční schopnost a jeho souvislost s metabolickými poruchami.
Abstract v angličtině:
Abstract Bisphenol S (BPS) is an environmental pollutant that has replaced bisphenol A (BPA) in plastic and paper products since 2011 as a safer "BPA-free" alternative. However, due to its rapid replacement, its potential adverse effects have not been investigated in detail, and due to its structural similarity to BPA, many studies suggest that it acts, like BPA, as an endocrine disruptor. Its use is wide and BPS is globally widespread, found in the environment and has been detected in both animal and human tissues. Nevertheless, an overall effect of BPS on an organism remains unclear. This work is focusing on gathering sources for its effect on reproductive ability and its association with metabolic disorders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bára Procházková 741 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bára Procházková 83 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bára Procházková 79 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. 91 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lukáš Děd, Ph.D. 212 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 153 kB