velikost textu

Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické zásady pro sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí sociálně právní ochrany dětí
Název v angličtině:
Ethical basis for social work with family
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kamila Langhammerová
Vedoucí:
ThLic. Petr Štica, Th.D.
Oponent:
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Id práce:
221078
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sociální práce, rodina, etické principy, multidisciplinární spolupráce, případové konference, nejlepší zájem dítěte, paternalismus, partnerský přístup
Klíčová slova v angličtině:
Social work, family, ethical principles, multidisciplinary cooperation, case conference, best interest of the child, paternalism, partnership approach
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce se zabývá etickými zásadami multidisciplinární spolupráce s rodinou na případových konferencích sociálně právní ochrany dětí. Cílem práce je vytyčit zásadní etická kritéria pro použití partnerského přístupu a paternalismu v sociální práci s rodinou na příkladu případových konferencí OSPOD a předložit kritickou reflexi praxe případových konferencí ve světle etických principů. Klíčová slova sociální práce, rodina, etické principy, multidisciplinární spolupráce, případové konference, nejlepší zájem dítěte, paternalismus, partnerský přístup
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the ethical principles of multidisciplinary cooperation with family at the case conferences of social and legal protection of children. The objective was to establish the essential ethical criteria for using the partnership approach and paternalism in social work with family on the example of the case conferences of Authority for Social and Legal Protection of Children and submit critical reflection of practice of conferences in light of ethical principles. Keywords Social work, family, ethical principles, multidisciplinary cooperation, case conference, best interest of the child, paternalism, partnership approach
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kamila Langhammerová 1.09 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kamila Langhammerová 354 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kamila Langhammerová 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího ThLic. Petr Štica, Th.D. 190 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 385 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 153 kB