velikost textu

Ilegální skupina okolo Karla Nesnídala jako součást sokolského odboje v kraji Hradec Králové

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ilegální skupina okolo Karla Nesnídala jako součást sokolského odboje v kraji Hradec Králové
Název v angličtině:
The Illegal group around Karel Nesnídal as a part of Sokol resistance in Hradec Králové region
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Lenka Švecová Zborníková
Id práce:
221074
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepis (RIGO D)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
27. 11. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
domácí protinacistický odboj, atentát na Heydricha, Obec sokolská v odboji, JINDRA, Karel Nesnídal, Josef Urban, Václav Válek, František Weihrauch, Antonín Stiehl, František Pecháček, Ladislav Vaněk, Plötzensee, Osvětim
Klíčová slova v angličtině:
domestic anti-Nazi resistance, assassination of Reinhard Heydrich, resistance group Obec sokolska v odboji, JINDRA, Karel Nesnídal, Josef Urban, Václav Válek, František Weihrauch, Antonín Stiehl, František Pecháček, Ladislav Vaněk, Plötzensee, Auschwitz
Abstrakt:
ABSTRAKT Tématem rigorózní práce jsou životní osudy členů Československé obce sokolské v kraji VII. Hradec Králové, Karla Nesnídala, Josefa Urbana, Antonína Stiehla, Františka Weihraucha a Václava Válka po nacisty vynuceném ukončení činnosti této organizace dne 8. 10. 1941. Cílem práce je v návaznosti na stručné shrnutí počátků sokolského odboje analýza vzniku a struktury sokolské odbojové organizace JINDRA, jejího působení v ilegalitě (krycí jména, hesla, specifický šifrovací systém), dále zmapování osudů zmíněných aktérů po kontaktu s Františkem Pecháčkem, jejich napojení na skupinu S21B a paradesant Silver A. Práce se také věnuje rozkrytí organizace po zatčení Ladislava Vaňka, vedoucího skupiny JINDRA pro Čechy a Moravu, který se rozhodl spolupracovat s gestapem a poskytnout tak tajné německé policii informace o dalších členech skupiny a o její náplni. Druhá část práce se věnuje zatčení a věznění sokolských funkcionářů, jejich odsouzení k trestu smrti (Karel Nesnídal a další sokolové, vedoucí a funkcionáři jednotlivých krajů) a ke speciálnímu pracovnímu nasazení (Urban, Válek, Weihrauch a Stiehl). Závěr práce je rozčleněn na popravu Karla Nesnídala ve věznici Plötzensee v Berlíně, na smrt jeho druhů v koncentračním táboře Osvětim a Mauthausen a na poválečné osudy příslušníků a kolaborantů gestapa (Ladislav Vaněk, Václav Hanke). Speciální kapitola je věnována Josefu Urbanovi, jedinému přeživšímu hradecké skupiny JINDRA coby poválečnému komunistovi, členu OBZ MNO a vedoucímu kádrového oddělení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The topics of the thesis are the life stories of members of the Czechoslovak Sokol Community in the division VII. Hradec Králové, Karel Nesnídal, Josef Urban, Antonín Stiehl, František Weihrauch and Václav Válek after the Nazis involuntary terminated this organization on 8th October 1941. The aim of the thesis is to analyze the origin and structure of the Sokol resistance organization JINDRA, its activities in illegality (code names, passwords, specific encryption system), and to map the fate of these actors after contact with František Pecháček and follow-up connection with the group S21B and the paratrooper group Silver A. The work also deals with uncovering the organization after the arrest of Ladislav Vaněk, head of the JINDRA Group for Bohemia and Moravia, who decided to cooperate with the Gestapo to provide the secret German police the information about other members of the group and its content. The second part of the thesis deals with the arrest and imprisonment of Sokol officials, their conviction to death (Karel Nesnídal and other resistance fighters, leaders and officials of individual divisions) and to the special treatment (Urban, Válek, Weihrauch a Stiehl). The conclusion of the work is divided into the execution of Karel Nesnídal in the Plötzensee prison in Berlin, the death of his co-workers in the concentration camp Auschwitz and Mauthausen and the post-war fate of Gestapo members and collaborators (Ladislav Vaněk, Václav Hanke). A special chapter is devoted to Josef Urban, the only survivor of the JINDRA group in Hradec Králové as a post-war communist, member of the OBZ MNO and head of the cadre department.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Lenka Švecová Zborníková 20.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Lenka Švecová Zborníková 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Lenka Švecová Zborníková 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 30 kB