velikost textu

Terminativní slovesné perifráze finir de a finir par a jejich české protějšky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Terminativní slovesné perifráze finir de a finir par a jejich české protějšky
Název v angličtině:
Terminative verbal periphrases finir de and finir par and their Czech respondents
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Apolena Marková
Vedoucí:
PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
Id práce:
220971
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav románských studií (21-URS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Francouzská filologie (FF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
slovesné perifráze|čeština|francouzština|terminativní aspekt|aktionsart
Klíčová slova v angličtině:
verbal periphrasis|Czech|French|terminative aspect|aktionsart
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá vyjádřením terminativnosti ve francouzštině a v češtině. Vychází z francouzských terminativních perifrází finir de + infinitiv a finir   par   +   infinitiv, pro které představuje možné české protějšky na základě korpusové analýzy. Teoretická část práce se věnuje terminativnosti jakožto slovesné kategorii a jejím různým vyjádřením ve francouzštině a v češtině. Detailněji se soustředí na perifráze finir   de   +   infinitiv a finir   par + infinitiv. Na základě údajů získaných z odborné literatury a překladových slovníků vytváří přehled českých protějšků uvedených francouzských perifrází. Empirická část tento přehled ověřuje na materiálu z paralelního korpusu InterCorp. Na základě výsledků výzkumu představuje upravený a rozšířený přehled českých protějšků uvedených perifrází. Klíčová slova: slovesné perifráze, čeština, francouzština, terminativní aspekt, Aktionsart
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the expression of terminativity in French and Czech. It is based on the French terminative periphrasis finir de + infinitive and finir par + infinitive for which possible Czech counterparts are represented. The theoretical part of the thesis deals with terminativity as a verbal category and its various expressions in French and Czech. It focuses on the peripherals finir de + infinitive and finir par + infinitive in particular. Based on data obtained from specialised literature and translation dictionaries, it creates an overview of the Czech counterparts of the mentioned French periphrasis. The empirical part verifies this overview on the material from the parallel corpus InterCorp. Based on the results of the research, it presents a modified and expanded overview of the Czech counterparts of the mentioned periphrasis. Keywords: verbal periphrasis, Czech, French, terminative aspect, Aktionsart
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Apolena Marková 844 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Apolena Marková 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Apolena Marková 67 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D. 856 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Eva Voldřichová - Beránková, Ph.D. 152 kB