velikost textu

Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Polymerní nanovlákenné nosiče pro lokální aplikaci hydrofobních léčiv - studium profilu uvolňování léčiv pomocí HPLC
Název v angličtině:
Polymeric nanofibrous carriers for local application of hydrophobic drugs - studying of the drug release profiles by HPLC
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Zuzana Hampejsová
Id práce:
220955
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Chemie (N1407)
Obor studia:
Analytická chemie (NANALD)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
12. 12. 2019
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Imunosupresiva a cytostatika jsou léčiva s velmi silnými nežádoucími účinky, projevujícími se v závislosti na jejich celkovém podaném množství. Vhodná lokální aplikace těchto léčiv umožňuje významné snížení celkové dávky léčiva při současném zvýšení jeho lokální koncentrace a prodloužení doby působení. Jedním z možných způsobů lokální aplikace léčiv je použití polymerních vlákenných nosičů. Na polylaktidových (PLA) mikro/nanovláknech obsahujících hydrofobní léčiva (imunosupresivum cyklosporin A a cytostatikum paklitaxel) byla studována možnost jejich využití pro medicinální účely. Do vláken byly během přípravy inkorporovány amfifilní molekuly polyethylenglykolu (PEG) o různých molekulových hmotnostech (6, 20 a 35 kDa) ke zvýšení kompatibility systému PLA-léčivo a ovlivnění rychlosti uvolňování hydrofobních léčiv do vodného prostředí. Pro systematický vývoj těchto materiálů je důležité popsat souvislosti přípravy nanovláken, jejich morfologie a profilu uvolňování léčiv. Pro sledování kinetiky uvolňování léčiv do různých prostředí simulujících prostředí lidského těla (fosfátový pufr, hydrogel) byly vypracovány, optimalizovány a validovány analytické HPLC metody s tandemovou hmotnostní nebo UV detekcí. Pomocí těchto metodik byl studován vliv složení vláken a podmínek okolního prostředí na profil uvolňování léčiv. Přidáním PEG do nanovláken došlo k signifikantnímu nárůstu uvolněného množství léčiv a k prodloužení doby uvolňování v porovnání s nanovlákny neobsahujícími PEG. Byl také pozorován násobný nárůst uvolněného léčiva do hydrogelů v porovnání s uvolňováním do vodných médií. PLA- PEG nanovlákna by tak mohla být použita jako účinné nosiče pro potlačení lokální zánětlivé reakce, odpovědi imunitního systému a pro lokální léčbu recidivujících nádorů.
Abstract v angličtině:
Abstract Immunosupresive and cytostatic drugs have many serious side effects which are dose dependent. Local application of drugs prolongs and increases the concentration of drug in the target place and, therefore, may reduce their serious side effects. Polymeric fiber carrier could be used as drug delivery system for local application. Polylactide (PLA) micro/nanofibers containing hydrophobic drugs (immunosupresive drug cyclosporine A and cytostatic drug paclitaxel) were prepared to study this potential medicinal application. Poly(ethylene)glycols (PEG) of various molecular weight (6, 20 and 35 kDa) were incorporated to the structure of fibers to improve compatibility of PLA-drug system and influence the release profiles of hydrophobic drugs. For the systematic development of these materials, it is important to describe the context of the preparation of nanofibers, their morphology and drug release profiles. Therefore, HPLC methods with tandem mass spectrometric or UV detection were optimized and validated to determinate the influence of composition of nanofibers on release kinetics of drugs to different medium (phosphate buffer, hydrogels). The nanofibers with added PEG released significantly higher amounts of drugs and prolonged the release time, compared to the fibers containing only drugs. A multiple increase in the release of the drug into hydrogels compared with release into aqueous media was also observed. Therefore, PLA- PEG nanofibers can serve as an effective scaffold for the local suppression of inflammatory reaction or immune response or for local recurrence therapy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Hampejsová 57.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Hampejsová 188 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Hampejsová 185 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ivan Jelínek, CSc. 152 kB