velikost textu

Arteterapeutická složka komplexního programu v ústavní léčbě látkových závislostí: Mapování aktuální situace v ČR

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Arteterapeutická složka komplexního programu v ústavní léčbě látkových závislostí: Mapování aktuální situace v ČR
Název v angličtině:
An art therapy constituent of complex inpatient program treating substance-related and addictive disorders: Mapping the current situation in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Markéta Blochová
Vedoucí:
PhDr. Pavla Doležalová
Oponent:
PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D.
Id práce:
220930
Fakulta:
1. lékařská fakulta (1.LF)
Pracoviště:
Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (N5345)
Obor studia:
Adiktologie (MADI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
8. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
arteterapie - evaluace - ústavní léčba - závislostní poruchy
Klíčová slova v angličtině:
art therapy - evaluation - institutional treatment - addictive disorders
Abstrakt:
ABSTRAKT Východiska: Arteterapeutické intervence jsou tradiční součástí komplexního léčebného programu v ústavní léčbě závislostí již po dobu několika dekád u nás i v zahraničí. Pojetí arteterapie osciluje mezi výtvarným symbolických vyjádřením, uměním terapie a klinickým pojetím, a také v klinické praxi se rozvíjejí stále nové přístupy dle cílové skupiny či terapeutických východisek. Cíle: Zmapovat obecně a specificky realizaci a pojetí arteterapeutické složky programu v ústavní léčbě závislostí. Rovněž jsou zpracovány další dílčí cíle. Metody: V koncepci této kvalitativní studie je uplatněna evaluace přípravy a procesu zaměřená na léčebnou činnost. Do výběrového souboru byla kombinací samovýběru a záměrného výběru získána spolupráce s devíti pracovníky z pěti ústavních zařízení pro léčbu látkových závislostí. Pro získání dat byly využity dostupné písemné dokumenty vztahující se k praxi arteterapie a polostrukturované rozhovory s arteterapeuty a jejich spolupracovníky. Textová data z dokumentů a přepisů rozhovorů byla zpracována metodou obsahové analýzy, důraz byl kladen na etické aspekty zejména v oblasti anonymizace dat. Výsledky: Arteterapeutický program probíhá většinou jednou týdně povinnou formou, arteterapeuté jsou ve své práci zaměřeni zejména na přímou klinickou praxi, méně na písemné ukotvení této praxe. Někteří uplatňují co nejvěrněji jeden arteterapeutický směr, jiní si vytvářejí vlastní mozaikovitý eklektický přístup. Arteterapeuté vnímají odlišnosti v tvorbě osob se závislostí na alkoholu a na nealkoholových drogách. Spolupráce s kolegy funguje dobře, neboť arteterapeuté jsou ceněni pro svůj úhel klinického náhledu. Vývoj zdravotnické legislativy upravující profesi arteterapeuta byl pro ně zklamáním. Projektová dokumentace pro implementaci arteterapeutického programu nebyla dostupná, takže program byl zaveden nejspíše improvizovaně. Závěr: Klinická praxe arteterapie prozatím nenásleduje zahraniční trendy vytváření arteterapeutických manuálů. Arteterapeuté využívají jako svůj silný nástroj tvorbu a terapeutický vztah, prvky diagnostiky se uplatňují v rámci týmu. Arteterapie by potřebovala posílit svou akademickou pozici a výzkumnou činnost a současně by oboru prospěl návrat mezi zdravotnické profese. Klíčová slova: arteterapie - evaluace - ústavní léčba – závislostní poruchy
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Background: For several decades already, art therapeutic interventions have been part of complex therapeutic programs in institutional treatment of addictive disorders, both domestic and foreign. The concept of the art therapy oscillates between artistic symbolic expression, the art of therapy and clinical practice, where new approaches are being developed on the basis of target groups or therapeutic starting points. Aims: To map the implementation and concept of the art therapeutic component of the program in institutional treatment of addictions. Other sub-objectives are also addressed. Methods: In this qualitative study, preparation and process evaluations focused on therapeutic activity are applied. The sample was selected by self-selection and purposive sampling and contains nine workers from five institutions focused on treatment of addictions. Available documents related to the practice of art therapy and semi-structured interviews with art therapists and their collaborators were used to obtain the data. Text data from documents and transcripts of interviews was processed using the content analysis method with emphasis on ethical aspects especially in the field of data anonymization. Results: The art therapy program usually takes place once a week obligatorily, art therapists are mainly focused on direct clinical practice in their work, minimally on the written anchoring of this practice. Some strictly adhere to one art therapy direction, others create their own mosaic-like eclectic approach. Art therapists perceive differences in artwork / the creative process of people with alcohol addictions versus other drug addictions. Cooperation with colleagues works well, because art therapists are valued for their point of view. They are disappointed by the development of medical legislation regulating the art therapist profession. The project documentation for implementation of the studied art therapy programs was not available, meaning that the programs’ implementation was probably improvised. Conclusion: Domestic clinical practice of art therapy does not follow foreign trends of creating art therapy guidelines. Art therapists use creation and therapeutic relationship as their most powerful tools, elements of diagnostics are applied within the team. Art therapy needs to strengthen its academic position and research activities, art therapists would also benefit from being legislatively classified as health-care workers again. Key words: art therapy - evaluation - institutional treatment - addictive disorders
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Markéta Blochová 2.08 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Markéta Blochová 92 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Markéta Blochová 89 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavla Doležalová 297 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. MUDr. Kamil Kalina, CSc. 749 kB