velikost textu

Role velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu při dotváření práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Role velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu při dotváření práva
Název v angličtině:
The Role of the Grand Chambers of the Supreme Courts and of the Plenum of the Constitutional Court in Judicial Law-Making
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ondřej Kadlec
Oponent:
JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D.
Id práce:
220861
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra teorie práva a právních učení (22-KTPPU)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
24. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Role velkých senátů nejvyšších soudů a pléna Ústavního soudu při dotváření práva Abstrakt Velké senáty jsou pokládané za nejvýznamnější tělesa vrcholných soudů. Mají zajistit jednotu, kvalitu a kontinuitu judikatury. Předkládaná práce tato tvrzení detailně prozkoumává ve vztahu k velkým senátům působícím na třech českých vrcholných soudech – Nejvyšším soudu, Nejvyšším správním soudu a Ústavním soudu. Jaká je role velkých senátů v rozhodování vrcholných soudů a jakým způsobem tato tělesa svoji roli naplňují? Práce analyzuje tyto otázky z doktrinálního i empirického hlediska. Doktrinálně na všech třech soudech zkoumá kritéria selekce velkosenátních případů, proces vzniku a požadavky na podobu velkosenátního rozhodnutí a teoretický status judikatury velkého senátu v rozhodování soudu. Empiricky práce popisuje, kolik věcí a jakého typu se do velkých senátů dostává, jak rozhodnutí velkého senátu vzniká a jak s judikaturou velkých senátů následně sám soud argumentuje. Hlavní teze práce je, že rozdílné zapojování velkých senátů vrcholnými soudy ovlivňuje způsob, jak tyto soudy dotváří právo. Jako tři klíčové charakteristiky velkých senátů práce identifikuje (i) odůvodnění autority velkého senátu, (ii) způsob prosazování této autority v rozhodování soudu a (iii) intenzitu prosazování této autority v rozhodování soudu. Každý z tří českých vrcholných soudů tyto charakteristiky u velkého senátu řeší jinak. Závěrečná část práce navrhuje změny ve způsobu využívání velkých senátů. Činnost velkých senátů může pozitivně ovlivnit legitimitu, kvalitu, transparentnost a jednotnost dotváření práva vrcholnými soudy. K naplnění tohoto potenciálu je ovšem nutné tato tělesa konstruovat a využívat uvědoměle. Hlavní navrhované změny spočívají ve (i) flexibilnějším zapojování velkých senátů, v (ii) jejich obsazování způsobem, aby co nejlépe vyjadřovaly názor soudu jako celku, a ve (iii) změně jejich vnímání – velké senáty nejsou anomálií a nutným zlem, ale klíčovým institutem posilujícím základní hodnoty, o jejichž naplnění má rozhodování vrcholných soudů usilovat.
Abstract v angličtině:
The Role of the Grand Chambers of the Supreme Courts and of the Plenum of the Constitutional Court in Judicial Law-Making Abstract Grand Chambers (GCs) are considered to be the most authoritative judicial bodies within multi-panel supreme courts. They are said to secure the unity, continuity, and quality of these courts’ decision making. This thesis explores these claims in relation to GCs of three Czech highest courts – the Supreme Court, the Supreme Administrative Court, and the Constitutional Court. What is the role of the GCs in the decision-making of these Courts and how do the GCs fulfil their role? The thesis addresses these questions from both doctrinal and empirical angles. Doctrinally, it analyses with respect to all three courts the criteria for selecting GC cases, the character of GC decisions, and the status of GC precedents. Empirically, it explores how many and what type of cases the case-selection mechanism generates and how the GC’s decisions influence the decision- making of other Court formations. On the basis of this analysis, the main argument of the thesis is that courts’ use of GCs influences the way the multi-panel courts develop the law. The three key parameters of any GC that the thesis identifies are (i) the justification of its authority, (ii) the means of asserting its authority within the court, and (iii) the intensity of asserting the authority. Each of the analysed highest courts approaches these three aspects in a different way. The concluding part of the thesis proposes changes in how GCs are used. The GC can have a positive influence on legitimacy, quality, transparency, and coherency of developing law by the highest courts. To fulfil this potential, however, it is necessary to construe and use the GC in a reflective way. The main proposed changes consist in (i) more flexible use of the GC, (ii) its creation in the way that it reflects the view of the whole court, and (iii) in the change of its perception – a GC is not an anomaly or necessary evil, but the key institution strengthening the basic values of the highest court decision-making.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ondřej Kadlec 1.73 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ondřej Kadlec 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ondřej Kadlec 46 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 168 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 673 kB