velikost textu

Senescence buněk se zaměřením na telomerázovou teorii

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Senescence buněk se zaměřením na telomerázovou teorii
Název v angličtině:
Cell senescence with a focus on telomerase theory
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Viktorie Laštůvková
Vedoucí:
RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Robert Hanus, Ph.D.
Id práce:
220833
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra buněčné biologie (31-151)
Program studia:
Speciální chemicko-biologické obory (B3912)
Obor studia:
Molekulární biologie a biochemie organismů (BMOBIBO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 7. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Stárnutí buněk, telomery, telomeráza.
Klíčová slova v angličtině:
Cell senescence, telomeres, telomerase.
Abstrakt:
Abstrakt Buněčná senescence je ireversibilní stav, při kterém dochází k ukončení buněčného cyklu. Buňka zůstává metabolicky aktivní, ale její fyziologické funkce jsou omezeny. Zastavení buněčného cyklu je odpovědí na činnost řady faktorů, z nichž většina různým způsobem zasahuje sekundární strukturu DNA a způsobuje její poškození. Dalšími iniciátory vstupu buňky do senescentního stavu bývají onkogeny a chemoterapeutika. Jedním z nejlépe prostudovaných faktorů, který je zároveň svým způsobem „nejspravedlivější“, je zkracování telomer. Telomery jsou nekódující oblasti DNA na chromozomových koncích, které se s každým dělením buňky o kousek zkrátí. Pokud buňka nemá mechanismy vyrovnávající tuto ztrátu, dojde po určité době k dosažení Hayflickova limitu. Obecně se dá senescence považovat za ochranný mechanismus zabraňující vzniku patologií na základě poškození DNA Přítomnost senescentních buněk v tkáních je však často ambivalentní, s věkem se hromadí a mohou být příčinou mnoha degenerativních onemocnění. Senescentní fenotyp zahrnuje široké spektrum projevů jako například změny velikosti a tvaru buňky, zvýšenou granularitu či pozměněnou škálu exprimovaných genů. Výrazným jevem senescentních buněk je sekrece biologicky aktivních faktorů přispívajících k fyziologickým či patologickým změnám v organismu. Klíčová slova: buněčná senescence, stárnutí, telomery, Telomerová teorie, Hayflickův limit, telomeráza
Abstract v angličtině:
Abstract Cell senescence is an irreversible state in which the cell cycle ends. The cell remains metabolically active, but its physiological functions are limited. Cell cycle arrest is a response to the action of a number of factors, most of which affect the secondary structure of DNA in various ways and cause damage to it. Other initiators of cell entry into the senescent state are oncogenes and chemotherapeutics. One of the best studied factors, which is also in a way the "fairest", is the shortening of the telomere. Telomeres are non-coding regions of DNA at the chromosome ends that shorten slightly with each division of the cell. If the cell does not have mechanisms to compensate for this loss, the Hayflick limit is reached after a certain time. In general, senescence can be considered as a protective mechanism to prevent DNA damage pathologies. However, the presence of senescent cells in tissues is often ambivalent, accumulates with age, and can cause many degenerative diseases. The senescent phenotype includes a wide range of signs such as changes in cell size and shape, increased granularity, or altered range of expressed genes. A significant phenomenon of senescent cells is the secretion of biologically active factors contributing to physiological or pathological changes in the organism. Key words: Cellular senescence, ageing, telomeres, telomere theory, Hayflick limit, telomerase
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Viktorie Laštůvková 1.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Viktorie Laštůvková 187 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Viktorie Laštůvková 177 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Tereza Tlapáková, Ph.D. 205 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Robert Hanus, Ph.D. 325 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Martin Kalous, CSc. 153 kB