text size

Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů
Titile (in english):
The right to be forgotten in the context of a modern concept of personal data protection
Type:
Rigorosum thesis
Author:
Mgr. Jaroslav Denemark
Supervisor:
JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.
Opponent:
doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
Thesis Id:
220828
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of European Law (22-KEP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
29/01/2020
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů
Keywords:
Right to be forgotten, freedom of expression, right to privacy
Abstract (in czech):
Název rigorózní práce Právo být zapomenut v kontextu moderního pojetí ochrany osobních údajů Abstrakt Ústředním tématem rigorózní práce je problematika práva být zapomenut a jeho místa v dnešním digitálním světě a informační společnosti. Autor především rozebírá rozdílný přístup k ochraně osobních údajů v Evropě, Spojených státech amerických a Argentině v kontextu střetávání se toho práva s právem na svobodu projevu a na svobodný přístup k informacím. Autor popisuje na jednotlivých případech řešených vrcholnými soudy odlišné pojetí významnosti těchto práv a jiný hodnotový žebříček při jejich vzájemném posuzování. Na základě nastínění přístupů k těmto právům se autor zabývá tím, jaké místo má v těchto právních kulturách právo být zapomenut a jaké jsou jeho podoby. Jsou představeny některé formy práva být zapomenut v Evropské unii, tak jak se právo vyvíjelo v různých etapách právních předpisů upravující ochranu osobních údajů. Podrobně se zabývá judikaturou Soudního dvora Evropské unie, jejímž předmětem je právo být zapomenut. Pozornost je též věnována reálnému zavedení do praxe práva být zapomenut dle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Google v. Spain. Nadále autor analyzuje současnou úpravu práva být zapomenut v článku 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a popisuje, jak je možné toto právo využít v praxi a která práva a povinnosti subjektů údajů a správců obsahuje. Taktéž se autor snaží výkladem právního předpisu odpovědět na některé praktické problémy, které z daného předpisu v souvislosti s právem být zapomenut vyplývají. Předmětem rigorózní práce byl i vědecký výzkum práva být zapomenut nebo spíše podobných forem práva ve Spojených státech amerických. Je znázorněn spíše odmítavý přístup soudní praxe k tomuto právu na konkrétních rozhodnutích. Stejně tak je ale demonstrován pokus o přijetí zákona o právu být zapomenut ve státě New York a již účinný zákon obsahující právo podobné právu být zapomenut v Kalifornii. Závěrem je věnován prostor právu být zapomenut v Argentině, jež se postupně dostává do úvah nejen soudů nižších instancí, ale i Nejvyššího soudu. Navíc je v práci uvedeno, že je chystán nový zákon o ochraně osobních údajů, který právo být zapomenut obsahuje. Klíčová slova Právo být zapomenut, svoboda projevu, právo na soukromí
Abstract:
Thesis title The right to be forgotten in the context of a modern concept of personal data protection Abstract The main topic of the thesis is the analysis of the right to be forgotten and its place in today´s digital world and information society. In particular, the author discusses a different approach to the protection of personal data in Europe, in the United States of America and in Argentina within the context of the conflict between right to privacy and freedom of expression and right to free access to information. The author describes different conceptions of significance of these rights and different value ladder in connection in their mutual assessment. Based on outlining the different approaches to aforementioned rights, the author examines the inclusion of the right to be forgotten within these legal cultures and consequently examines different forms of the right to be forgotten. Such forms are introduced in the context of privacy rights in the European union and presented in the way, how the legislation has been developing as the privacy laws evolved. Author closely examines the case-law of the Court of Justice of the European Union which is focused on right to be forgotten. Attention is also paid to the practical implementation of the right to be forgotten in accordance with the judgement of the Court of Justice of the European Union in Google v. Spain. Moreover, the author analyses the current regulation of the right to be forgotten in the European union contained in the article 17 of the General Data Protection Regulation (GDPR) and describes what are the possibilities of application of the right in real life and how is it really exercised, focusing on the rights and obligations of the data subjects and data controllers. The author tries to answer some practical issues arising from the abovementioned regulation in connection with the right to be forgotten. The subject of the thesis is scientific research of the right to be forgotten or rather similar forms of the right to be forgotten in the legal systems of the United States of the America. Author demonstrates rather deprecatory approach within the judicial practice which is illustrated in specific decisions. However, author also demonstrates an attempt to pass a 1 law on the right to be forgotten in New York State and an already effective law containing a right similar to the right to be forgotten in California. At the end of the thesis, the author pays attention to the right to be forgotten in Argentina, which is gradually appearing more and more in the ratio decidendi of the lower courts, but also in the ratio decidendi of the Supreme Court of the Argentina. Moreover, it is stated in the thesis that the new law on personal data protection is currently being discussed in the parliament, which explicitly contains the right to be forgotten. Key words Right to be forgotten, freedom of expression, right to privacy 2
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Jaroslav Denemark 1.75 MB
Download Abstract in czech Mgr. Jaroslav Denemark 86 kB
Download Abstract in english Mgr. Jaroslav Denemark 85 kB
Download Supervisor's review JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 119 kB
Download Opponent's review doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D. 115 kB
Download Defence's report 296 kB