velikost textu

Láčkovky a jejich využití ve výuce botaniky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Láčkovky a jejich využití ve výuce botaniky
Název v angličtině:
Pitcher Plants and Their Use in Teaching Botany
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Michal Burian
Vedoucí:
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Oponent:
RNDr. Miroslav Srba
Id práce:
220819
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologie (N BI)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
5. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
láčkovka, základní škola, didaktika, využití ve výuce, botanika, masožravé rostliny
Klíčová slova v angličtině:
pitcher plant, elementary school, didactics, use in teaching, botany, carnivorous plants
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce zpracovává téma masožravých rostlin rodu láčkovka, což jsou tropické rostliny disponující gravitačními pastmi, které slouží k odchytu a následnému trávení kořisti. Práce se zabývá také didaktickým využitím těchto rostlin ve výuce na základních školách a víceletých gymnáziích. Součástí diplomové práce je i terénní výzkum kyselosti trávicích tekutin v pastech láčkovek na Borneu. Měření kyselosti bylo prováděno pH metrem se skleněnou elektrodou. Měření a následná analýza výsledků dokazuje rozdíly v hodnotách pH mezi jednotlivými druhy láčkovek a srovnává je s výsledky v odborné literatuře. Dále dokazuje rozdílné hodnoty pH trávicí tekutiny v mladých a starých pastech. Výsledky výzkumu jsou použity v didaktické části práce. Tato část práce didakticky zpracovává tematiku láčkovek a představuje návrhy výukových aktivit sloužících především k popularizaci botaniky u žáků základních škol a víceletých gymnázií. Tyto aktivity jsou následně ověřeny ve výuce na základní škole a zhodnoceny v závěru práce. Důsledkem zařazení těchto aktivit do výuky je změna postoje k výuce botaniky většiny žáků vyučované třídy k lepšímu.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The major objective of this thesis are carnivorous plants of the genus Nepenthes and their pedagogical and educational usage addressing students of elementary and grammar schools. The first part provides a general description of the Nepenthes plants, often called tropical pitcher plants due to their pitcher-shaped leaves that function as a passive pitfall trap. Moreover, the field research on the Nepenthes digestive fluid acidity was undertaken at Borneo. Plant's acidity was measured by the pH meter with glass electrode. The results obtained prove pH level differences for various Nepenthes species. In addition, pH level differences in between the fluid from freshly opened pitcher and an older fluid were observed. All results are cross-validated with the values reported in literature. On the basis of the results of the field research, didactic part is assembled. The didactic part consists of the Nepenthes general description and proposal of educational activities aiming at the botany popularization in elementary and grammar schools. Subsequently, the method proposed is tested in biology classes of the second grade of elementary school. The results reveal a positive influence of the method on student's interest in botany.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Burian 7.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Burian 77 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Burian 102 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc. 175 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Miroslav Srba 298 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Vasilis Teodoridis, Ph.D. 154 kB