velikost textu

Místní lidové soudy na Jablonecku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Místní lidové soudy na Jablonecku
Název v angličtině:
Local people´s courts in Jablonec area
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Zuzana Beerová
Oponent:
JUDr. Marek Starý, Ph.D.
Id práce:
220769
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra právních dějin (22-KPD)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Místní lidové soudy na Jablonecku Abstrakt Práce Místní lidové soudy na Jablonecku sestává ze dvou základních částí. V obecné části práce pojednává o instituci místních lidových soudech obecně, o jejich ideových východiscích, zákoně o místních lidových soudech a jeho výkladu, o problematice vybraných institutů souvisejících se zákonem o místních lidových soudech a činností těchto soudů. Ve zvláštní části tvořené částmi 2 – 4 se práce zaměřuje na aplikaci a srovnání poznatků obecné části na praxi konkrétních místních lidových soudů na Jablonecku, resp. v okrese Jablonec nad Nisou. Pro obecnou část byly jako zdroje využity zejména dobové monografie o tématu místních lidových soudů a dobové články v odborných časopisech Právník a Socialistická zákonnost. Práce rovněž vychází i ze současných textů, zejména stati L. Soukupa. Ve zvláštní části práce zpracovává dostupné archivní fondy o jednotlivých místních lidových soudech uložené ve Státních okresních archivech v Jablonci nad Nisou a Mostě. Místní lidové soudy byly experimentem socialistické justice, stojící na rozhraní mezi soudní a výkonnou mocí, charakterově podobné dnešním okresním soudům a přestupkovým komisím. Vznikly v roce 1961 na základě zákona č. 38/1961 Sb. Projednávaly šest typů provinění nižší společenské nebezpečnosti, za něž mohly ukládat opatření sankční povahy. Základním východiskem jejich činnosti a důvod vzniku těchto soudů však bylo výchovné, nikoliv represivní působení. Místní lidové soudy mohly rovněž dle zákona projednávat jednoduché majetkové spory. K tomu však v případě místních lidových soudů na Jablonecku nikdy nedošlo. Vyzdvihovaným faktorem vedle výchovného působení bylo s ním spojené působení preventivní a spolupráce místních lidových soudů se společenskými organizacemi. Úlohu soudu odvolacího hrál v případě odvolání proti rozhodnutí MLS okresní soud, jenž rovněž zastával ve vztahu k místním lidovým soudům funkci mentora - garanta jejich činnosti. Místní lidové soudy vznikaly při podnicích nebo v obcích. Počet místních lidových soudů v okrese Jablonec nad Nisou se ustálil na deseti, z toho pět bylo podnikových a pět obecních. Fungovaly po celou dobu existence institutu místních lidových soudů do roku 1969. Klíčová slova: místní lidový soud, Jablonec nad Nisou, soudnictví
Abstract v angličtině:
Local people’s courts in Jablonec area Abstract The thesis Local people’s courts in Jablonec area consists of two basic parts. The general part applies generally to the institution of people’s courts, their ideological grounds, the local people’s courts statute and it’s interpretation, the problems of chosen institutes are connected to the people’s courts statute and to the activities of these courts. In the special part consisted by the parts 2 – 4 focuses the thesis on the application and comparison of findings from the general part to experiences of concrete local people’s courts in Jablonec area, precisely in the district of Jablonec nad Nisou. For the general part were as sources used mainly periodical monographs dedicated to the theme local people’s courts and periodical articles in the specialized journals Právník and Socialistická zákonnost. The thesis is also based on contemporary articles, mainly from the L. Soukup’s article. In the special part processes the thesis the accessible archival funds about concrete local people’s courts kept in the State district archives in Jablonec nad Nisou and Most. The local people’s courts were an experiment of the socialistic judiciary situated on the boundary of executive and judicial power, with a character similar to the nowadays district courts and offence committees. They were established in 1961 by the statute no. 38/1961 Coll. The local people’s courts heard six kinds of lower social dangerousness misdemeanours, for which they could impose penalty measures. The fundamental matter of their activity and the reason of their origin was educational, not repressive impact. The local people’s courts could by the statute also heard easy property disputes, but by the local people’s courts in Jablonec area this issue never came to pass. Commended factors were in addition to the educational impact also preventive impact and cooperation of the local people’s courts with social organisations. The function of the appelate court held in the case of appeal from the local people’s courts the district court, which also hold the place of a mentor – guarantor for the local people’s courts activities. The local people’s courts were established by enterprises or territorial. The number of local people’s courts in Jablonec area was stabilized on ten, from which five courts were by enterprises and five territorial. They operated during the whole existence of the institute of the local people’s courts till 1969. Key words: local people’s court, Jablonec nad Nisou, justice
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Zuzana Beerová 1.31 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Zuzana Beerová 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Zuzana Beerová 117 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Marek Starý, Ph.D. 159 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 497 kB