velikost textu

Daň z nemovitých věcí de lege ferenda

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Daň z nemovitých věcí de lege ferenda
Název v angličtině:
Real- Estate Taxation de lege ferenda
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Ing. Hanuš Krejčí, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Id práce:
220765
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
17. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zdanění majetku, zdanění práce, penzijní reforma, sociální smír, dostupnost bydlení, zábor zemědělské půdy
Klíčová slova v angličtině:
real estate taxation, tax wedge, pension reform, social cohesion, housing availability, urban sprawl
Abstrakt:
Práce představuje zcela nový koncept daně z nemovitých věcí v České republice. Předmětem daně jsou výlučně pozemky a byty a nebytové prostory. Předmětem daně nejsou domy, budovy a haly ani jiné nadzemní či podzemní stavby. Pozemky, byty a nebytové prostory lze na rozdíl od staveb s dostatečnou přesností tržně ocenit prostým vynásobením jejich výměry a jednotkových cen obvyklých v daném místě a čase. To usnadňuje možnost koncipovat daň na valorickém základě a spravedlivěji odstupňovat daňovou povinnost vlastníků lukrativních, méně lukrativních a nejméně lukrativních nemovitostí. V návaznosti na to lze podstatným způsobem navýšit daňové inkaso a učinit z dosud marginální místní daně významnou součást celostátní daňové soustavy. Zvýšená opakující se daň z nemovitých věcí, která postihuje majetek v klidu, umožňuje zrušit ekonomicky spornou ad hoc daň z nabytí nemovitých věcí, která v současnosti postihuje transfer nemovitého majetku v ČR. Daň z pozemků je uvalena na všechny pozemky na území republiky s výjimkou pozemků zastavěných bytovými domy a pozemků výlučně s těmito bytovými domy užívanými. Daň z bytů a nebytových prostor dopadá jednak na vlastníky jednotek vymezených v bytových domech podle zákona o vlastnictví bytů, respektive podle občanského zákoníku, jednak na vlastníky bytových domů bez vymezených jednotek. Pro účely daně se pozemky dělí na urbanizované (parcely uvnitř zastavěného území obce) a neurbanizované (zemědělská půda, lesní pozemky, vodní plochy a ostatní plochy vně zastavěného území obce). Jako urbanizované jsou zdaňovány nejen pozemky druhu zastavěná plocha a nádvoří ale také zahrady a ostatní plochy ve funkčním celku se stavbou, a zastavitelné proluky v intravilánu obcí, bez ohledu na druh pozemku. Plochy přestaveb jsou zdaňovány nikoliv podle svého stávajícího způsobu využití, ale s uvážením jejich budoucího způsobu využití. Intenzita zdanění tudíž nezávisí jako dosud výhradně na druhu pozemku podle evidence v katastru nemovitostí, ale především na funkčních a prostorových limitech stávající nebo navrhované zástavby pozemku podle platného územního plánu obce. V případě orné půdy, trvalého travního porostu, vinic, chmelnic, ovocných sadů a zahrad vně zastavěného území obcí, jakož i v případě hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb, dopadá daňová zátěž na všechny vlastníky po celé republice stejným způsobem bez ohledu na to, v jaké obci či v jakém katastrálním území se pozemek nachází. V případě stavebních pozemků, tedy pozemků nacházejících se na stabilizovaných plochách, zastavitelných plochách a plochách přestavby uvnitř zastavěného území obcí, se daňová zátěž násobně liší v závislosti na třídě polohy. Ve věcném návrhu nového zákona je definováno celkem osm tříd polohy, pokrývajících celé cenové spektrum republiky – od venkovských oblastí vzdálených od větších měst a dopravních tepen, bez turistického ruchu a rekreačního potenciálu, až po nejlepší parcely vhodné pro umístění lukrativních obchodních, administrativních, rezidenčních a polyfunkčních komplexů v Praze. Se vzrůstající třídou polohy exponenciálně graduje intenzita daňové zátěže. Pozemky pro bydlení, administrativu a obchod v osmé třídě polohy jsou zatíženy řádově dvacetkrát více, než je tomu v první třídě polohy. Obdobně je tomu v případě bytů. Pozemky pro výrobu a skladování jsou z podstaty věci zařazovány pouze do nižších tříd polohy, takže vliv polohy na intenzitu jejich zdanění není tak markantní. Vzhledem k podstatně vyšší daňové zátěži musí být ve vyjmenovaných situacích vlastníkům nemovitých věcí poskytována ochrana před neúnosným daňovým břemenem. Nová koncepce daně proto na rozdíl od stávající zákonné úpravy zavádí systém daňových slev. Slevy jsou poskytovány ve čtyřech případech. Nejprve je poskytována sleva všem vlastníkům po dobu prvních osmi let po nabytí účinnosti zákona. Obdobně je poskytována po dobu až osmi let ochrana vlastníkům pozemků, jednotek a bytových domů dotčených rozšířením hranic zastavěného území nebo přestavbou části zastavěného území. Zatímco první typ slevy je poskytován ze zákona, druhý typ slevy pouze na základě vůle místní samosprávy přijetím obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstva obcí mohou poskytnout slevy také vlastníkům pozemků, jednotek a bytových domů na územích dotčených živelní pohromou. Nejdůležitější slevy jsou určeny vlastníkům a nájemníkům bytů, rodinných domů, zemědělských usedlostí, chat a chalup jako výraz ochrany udržitelnosti vlastnického a nájemního bydlení. Základní sleva se poskytuje dospělé osobě, která je v bytě, rodinném domě či chalupě hlášena k trvalému pobytu. Vyšší sleva je poskytována dospělým osobám pobírajícím starobní či invalidní penzi. Ještě vyšší slevy jsou poskytovány rodinám s nezaopatřenými dětmi. Obce mohou s přihlédnutím ke specifickým místním podmínkám nastavit předpoklady a intenzitu ochrany trvalého bydlení specifickým způsobem. Návrh nové koncepce daně z nemovitých věcí není samoúčelným cílem ale prostředkem k vytvoření prostoru pro širší reformu veřejných financí. Při zachování stávající úrovně složené daňové kvóty umožňuje zvýšená majetková daň snížit nezdravě vysoké zdanění práce. Majetkové daně jsou nezávislé na fázi hospodářského cyklu a na demografickém vývoji. Vyšší zdanění nemovitých věcí proto může podstatným způsobem přispět také ke zvládnutí reformy penzijního systému. Zdanění nemovitých věcí ad valorem může výrazným způsobem přispět k udržení a prohlubování sociálního smíru mezi městem a venkovem, resp. centrem a periferiemi, stejně jako mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými skupinami společnosti, mezi mladými rodinami a seniory, mezi vlastníky a nevlastníky. Správně nastavená daň z pozemků a daň z bytů a nebytových prostorů podporují hospodárné využívaní urbanizovaného území a bytového fondu a v důsledku toho zvyšují dostupnost bydlení a eliminují tlak na zábor další zemědělské půdy.
Abstract v angličtině:
The thesis presents a brand new concept of recurrent real estate tax in the Czech Republic. The object of the tax is designed to be exclusively land and apartments and non-residential premises. Buildings or any other aboveground or underground structures are not the object of taxation. Unlike buildings, land and apartments and non-residential premises can be appraised with sufficient accuracy only considering their quantity and location, hence by simply multiplying their areas and unit prices common in a given place and time. Consequently, the real estate tax can be designed on an ad valorem basis in order to differentiate between the tax liability of most lucrative, less lucrative and least lucrative property owners. As a result, tax collection can be substantially increased and a still marginal local tax can become a significant source of funds to the state treasury. At the same time, the increased recurrent tax on immovable property allows to abolish the economically questionable one-off tax in the Czech Republic, which is nowadays levied on the transfer of immovable property. The land tax is imposed on all land in the territory of the Country, with the exception of land built by apartment buildings and land used exclusively with them. The tax on apartments and non- residential premises falls on the owners of the units defined in apartment buildings either according to the Act on Ownership of Apartments or according to the Civil Code, as well as on the owners of apartment buildings without defined units at all. For tax purposes, it is distinguished between urbanized land (building plots within the boundaries of built-up area of the municipality) and non- urbanized land (agricultural land, forest land, water areas and other areas outside the boundaries of built-up area of the municipality). Not only built-up plots and courtyards and still empty plots with building permits in force, but also built-in vacancies in urban areas regardless of the type of land are taxed as urbanized land. Brownfield areas scheduled for redevelopment are taxed not according to their current use but taking into account their proposed use. Thus, the intensity of taxation of a plot does not depend as yet exclusively on its status in the Land Register, but mainly on the functional and spatial limits of its possible development in the Master Plan. Considering arable land, permanent grassland, gardens and hop gardens, vineyards and orchards outside the built-up area of the municipalities, as well as forest land and ponds with intensive and industrial fish farming, the tax burden on all owners across the country is the same regardless of in which municipality or in which cadastral territory the land is located. For all other land, i.e. land located within the built-up area of municipalities either on built-up plots or built-in vacancies or brownfields for redevelopment, the tax burden varies vastly depending on the Land Category. The proposal of the new bill of law defines a total of eight land categories, covering the whole price spectrum of real estates in the Czech Republic - from rural areas far from larger cities and traffic arteries and without tourism and recreational potential, to the best places suitable for lucrative retail, administrative, residential and multifunctional property complexes in the center of Prague. The tax burden increases exponentially with the increasing Land Category. Namely regarding plots for housing and commerce, the tax burden in the Land Category No1 is approximately twenty times lower than the tax burden in the Land Category No8. The same is true with the Apartments Categories. However, plots for industry and logistics are classified only in lower Land Categories, so the differences between the intensity of their taxation is not so huge. Given the considerably higher tax burden, in listed situations, property owners must be protected against unbearable tax burdens. Therefore, the new tax concept, unlike the existing legislation, introduces a system of tax rebates. Discounts are provided in four cases. First, a discount is granted to all owners for the period of first eight years after the law becomes effective. Similarly, for up to eight years, also the owners of land, apartment units and apartment buildings affected by the approval of expansion or redevelopment of the built-up area are protected. While the first type of discount is provided by law, the second one only depends on the will of the local government to adopt a generally binding municipal ordinance. Municipalities can also provide discounts to owners of land, units and apartment buildings in areas affected by natural disasters. The most important discounts however are intended for owners and tenants of flats, family houses, farms and cottages provided they use the property as permanent residents. The basic discount is granted to still an economically active adult. Double discount is provided to adult persons receiving retirement or disability pension. Even higher discounts are provided to families with dependent children. Municipalities can, with regard to specific local conditions, set the conditions and intensity of discounts for any people in need in a specific way. The proposal for a new concept of recurrent real estate tax is not an end in itself but a means of creating a room for broader public finance reform. While maintaining the current level of the tax revenue, increased property tax makes it possible to reduce social security contributions and consequently eliminate unhealthy tax wedge. Property taxes are independent of the economic cycle and less sensitive on demographic trends. Therefore, higher taxation of immovable property can also make a substantial input to the necessary reform of the pension system. Moreover, the ad valorem taxation of immovables can maintain and even deepen ever fragile social peace and cohesion between the capital and the country, centers and peripheries, between high-income and low-income groups, between young families and the elderly, generally between owners and non- owners. Tax properly levied on plots and on apartments and non-residential premises also supports the economical utilization of urban areas as well as of housing stock and thus helps to cure the critical lack of apartments and the uncontrolled growth of urban sprawl.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ing. Hanuš Krejčí, Ph.D. 3.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Ing. Hanuš Krejčí, Ph.D. 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Ing. Hanuš Krejčí, Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. 203 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 427 kB